Projekt

Gramotnejšie gymnázium

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu Augusta Horislava Škultétyho vi Veľkom Krtíši.

Hlavné aktivity projektu:

  • Podpora čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti na gymnáziu
  • Riadenie projektu
  • Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov gymnázia

Trvanie projektu je naplánované od septembra 2020 do augusta 2023.

Nenávratný finančný príspevok: 134 995,00 €

Typ projektu: dopytovo-orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podaktivita 1.1 Extra hodiny

Extra hodiny budú vytvorené formou delených hodín, vďaka čomu budú žiaci na jednotlivých predmetoch v menších skupinách a bude tak vytvorený priestor pre praktický nácvik zručností, rozvoj schopností a praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí v rámci jednotlivých gramotností.

V školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022 vytvoríme 33 delených hodín týždenne, v školskom roku 2022/2023 vytvoríme 32 delených hodín týždenne v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a slovenský jazyka a literatúra.

Podaktivita 1.2 Mimoškolská činnosť

V rámci podaktivity Mimoškolská činnosť sa škola zameria na rozšírenie ponuky krúžkov. Jednotlivé mimoškolské činnosti budú realizované na báze dobrovoľnosti mimo povinného rozvrhu žiakov.

Budeme realizovať 11 krúžkov s rôznorodým zameraním s cieľom rozvíjať čitateľskú, prírodovednú, matematickú a finančnú gramotnosť žiakov

Žiaci budú mať možnosť zvoliť si krúžok podľa vlastných záujmov a rozvíjať do hĺbky jednotlivé gramotnosti.

Podaktivita 2.1 Pedagogické kluby

Cieľom podaktivity je rozvoj vzájomnej aj medzipredmetovej spolupráce, výmena skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia, výmeny skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzd elávaní, výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov, s ohľadom na rozvoj matematickej, finančnej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov.

Cieľová skupina

   • pedagogickí zamestnanci strednej školy,
   • žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2