Gymnázium - môj „odrazový mostík“ k úspešnej kariére

Naša škola vychovala mnoho úspešných ľudí, ktorí sú úspešní vo svojej odbornosti, pracujú na zodpovedných miestach vo všetkých oblastiach spoločenského života, vedy, techniky, medicíny a mnohých ďalších odvetví a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Mnohí okrem odbornosti sa stali vynikajúcimi športovcami presahujúcimi rámec školy, mesta, regiónu i Slovenska.

Úspešní absolventi

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Študentom Gymnázia A. H. Škultétyho Veľký Krtíš bol v rokoch 1975 - 1979.

V súčasnosti vykonáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie edičných činností Ministerstva spravodlivosti SR. Je riaditeľom Právnického inštitútu MS SR, členom Súdnej rady SR a šéfredaktorom časopisu Justičná revue. Odborne sa venuje ústavnému právu a problematike súdnictva. V súčasnosti vyučuje na Bratislavskej vysokej škole práva.

Ocenenia:

 • Cena časopisu Právnik za článok Parlamentné výsady v britskom systéme common law: porovnávací prehľad, Právník, 1996, č. 1, s. 58 – 69 (Právnik č. 4/1997, s. 375)
 • Nominant Ceny Karola Planka časopisu Justičná revue za rok 2003
 • nositeľ plakety Akadémie Policajného zboru v roku 2003
 • autor a spoluautor 11 vedeckých monografií
 • autor 60 vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch
 • autor a spoluautor 11 učebníc a učebných textov
 • autor 30 odborných článkov a recenzií.

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. je prednostom Urologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti, členom viacerých medzinárodných urologických spoločností.

Za profesora urológie inauguroval v roku 1997. Vo svojom odbore sa zvlášť zameriava na urologickú onkológiu, predovšetkým na problematiku diagnostiky a chirurgickej a medikamentóznej liečby karcinómu prostaty.

 

 

Dr.h.c. PhDr. Ján Valko , PhD.

Študentom Strednej všeobecnovzdelávacej školy (Gymnázium), Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš bol v rokoch 1960 - 1963.

Dlhoročný československý a slovenský kariérny diplomat, veľvyslanec, pôsobil v zahraničnej službe v rokoch 1978-2010. Krátko po návrate zo svojho posledného veľvyslaneckého pobytu v Španielskom kráľovstve písomne požiadal o odchod z aktívnej služby.
Diplomat, odborník na medzinárodné právo a neúnavný propagátor slovenskej kultúry.

Profesionálna kariéra
1. 4. 1978 Federálne ministerstvo zahraničných vecí , Praha, Africký odbor, 3.veľvyslanecký tajomník
1981 - 1984 Veľvyslanectvo ČSFR, New Delhi, India, 2. veľvyslanecký tajomník/konzul
1987 - 1989 Federálne ministerstvo zahraničných vecí, Praha, 1.veľvyslanecký tajomník
1989 - 1992 Veľvyslanectvo ČSFR, Sofia, Bulharsko, 1.veľvyslanecký tajomník, veľvyslanecký radca a radca - vyslanec, neskôr chargé d´ affaires, a.i.
6. 12. 1992 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec (posledný) ČSFR, Atény, Grécko
1993 - 1998 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR (prvý ), Atény, Grécko
1998 - 2000 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, Odbory bezpečnostnej politiky, Odbory susedných krajín a krajín Juhovýchodnej Európy a nezávislých štátov, zástupca riaditeľa
2000 - 2003 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Angole, Malawi, Mozambiku, Zambii a Zimbabwe so sídlom v Harare
2003 - 2005 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, Odbor krajín Juhovýchodnej Európy a krajín Spoločenstva nezávislých štátov, riaditeľ
2005 - 2009 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Španielskom kráľovstve, Andorrskom kniežatstve a Marockom kráľovstve so sídlom v Madride
2009 - 2010 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava, 1.teritoriálny odbor

Vyznamenania:
Zlatá medaila Ministerstva zahraničných vecí SR (1997)
Cena primátora mesta Levoče za propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí v súvislosti so zápisom historických pamiatok Levoče a okolia do UNESCO (2009).

Edita Sliacka

Žije a tvorí v Prahe.
V detstve popri gymnáziu navštevovala Základnú umeleckú školu vo Veľkom Krtíši, avšak žiadne umelecké vysokoškolské vzdelanie nemá. Úspešne ukončila štúdium na FF UKF v Nitre odbor Politológia v špecializácii európske štúdiá. Už počas štúdia však začala tušiť, že to asi nebude to, čo chce robiť, keď bude veľká a postupne sa vrátila ku kresleniu. Teraz je veľmi rada, že sa tým môže živiť a veľmi ju to baví :)
Venuje sa ilustrovaniu detských knižiek, časopisov a reklamnej ilustrácii.

 • Zlatá brána otvorená (SPN - Mladé letá, 2009);
 • Kľúče od mesta (Mária Ďuríčková, Pro Solutions, 2009);
 • Zlaté zvonky (Mária Rázusová - Martáková , SPN - Mladé letá, 2009);
 • Chopin, Grandes compositores;
 • Strauss, Grandes compositores;
 • Dvorak, Grandes compositores,
 • Isabel Zambujal e Maria Pedro, 2010, Portugalsko;

Je členkou ASIL – A

Doc. RNDr. Pavel Michal, CSc.

Narodil sa v roku 1948 v Sennom.
SVŠ vo Veľkom Krtíši absolvoval v školskom roku 1965/66.
Na Slovensku je významným odborníkom najmä v oblasti fyzickej a regionálnej geografie.
Je autorom 9 samostatných vedeckých prác a monografií, 50 vedeckých štúdií, 22 učebníc vrátane vysokoškolských učebných textov a metodických príručiek. Vo svojej vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti sa podrobne venuje analýze krasového fenoménu na príklade Drienockej vrchoviny.
Od roku 1997 bol vedúcim riešiteľského kolektívu štyroch projektov VEGA. Je členom dvoch celoslovenských komisií doktorandského štúdia.

Peter Cmorik

Peter Cmorik sa narodil 22.3. 1980 v Rožňave, vyrastal vo Veľkom Krtíši.
V rokoch 1986-1998 navštevoval Základnú umeleckú školu vo Veľkom Krtíši, prvý aj druhý cyklus, kde sa pod vedením svojej mamy učil hrať na klavír, no učarovala mu aj ocova stará gitara, na ktorej sa s nadšením učil hrať sám. S pribúdajúcimi rokmi si Peter stále viac uvedomoval svoj životný smer a že jediné, čomu sa chce venovať, je hudba.
Počas štúdia na gymnáziu vo Veľkom Krtíši (1994-1998) dostal od rodičov „synťák“ a stal sa členom prvej kapely Amadeus, v ktorej pôsobil v rokoch 1996-1999 ako klávesista, vokalista, neskôr už ako spevák.
Po absolvovaní gymnázia vyštudoval v rokoch 1998-2002 Univerzitu Mateja Bella v Banskej Bystrici, odbor Hudobnej a estetickej výchovy. Už počas štúdia učil na ZUŠ Veľký Krtíš a po jeho skončení sa z neho už s titulom Mgr. stal riadny učiteľ. Učil hudobnú náuku, z nástrojov klavír, zobcovú flautu, gitaru a akordeón.
V roku 2006 sa Peter stal suverénnym víťazom druhej série Slovensko hľadá Superstar, ktorá mu pomohla zviditeľniť sa a dostať sa do povedomia širokej verejnosti.
Medzi doteraz najväčšie úspechy v jeho kariére patrí niekoľko nominácií v ankete OTO v kategórií spevák a víťazstvo v ankete Slávik v kategórií Spevák roka, ktoré po roku 2006 obhájil aj v roku 2007, 2008 a 2009.

Prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

Uznávaný vedec biochemik a vysokoškolský pedagóg. Po skončení Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave pracoval najprv v Ústave experimentálnej biológie SAV a od roku 1963 v Laboratóriu pre endokrinológiu a metabolizmus LF UPJŠ.
Od roku 1970 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte ÚPJŠ, v rokoch 1990 - 1997 ako jej dekan. Je zakladateľom tamojšej katedry biochémie.
V roku 1997 sa stal rektorom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, túto funkciu zastával do roku 2004. V tomto období založil v spolupráci s univerzitou v Bayreuthe (Nemecko) košickú fakultu verejnej správy, ako jedinú na Slovensku.
Výskumne sa dlhodobo venoval biochémii proteínov a peptidov, je autorom 90 pôvodných vedeckých prác a piatich patentov.
V súčasnosti pôsobí ako profesor v Ústave chemických vied PF UPJŠ v Košiciach.

Zoltán Baláž

Narodil sa v roku 1984 vo Veľkom Krtíši.
Je sedemnásobným majstrom Slovenska v streľbe zo vzduchovky aj malokalibrovky, z Majstrovstiev Európy má v streľbe zo vzduchovky bronz zo súťaže družstiev (2003), striebro ako jednotlivec a zlato ako družstvo (2004), zlato ako jednotlivec a bronz ako družstvo (2005), bronz ako družstvo (2006), striebro ako družstvo (2007 aj 2008). Z Majstrovstiev sveta akademikov si v roku 2003 priniesol bronz ako jednotlivec (vzduchovka), aj ako družstvo (malokalibrovka), v rokoch 2004 a 2005 získal ako jednotlivec zlato na Svetovom pohári akademikov (vzduchovka). Na Univerziáde v Bangkoku (2007) získal v streľbe z malokalibrovky 5. miesto ako jednotlivec. V tom istom roku strelil v Mníchove slovenský rekord v základe – 600, teda maximum, plus vo finále nastrieľal 104,3 (neoficiálny svetový rekord).
Súťaží za klub ABC Münster v nemeckej bundeslige, študuje Regionálny rozvoj na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre.