Charakteristika školy

Pedagogický princíp školy

Cieľom našej školy je:

Zameranie školy a stupeň vzdelania

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho poskytuje žiakom všeobecné vzdelanie.

Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je podpora všestranného rozvoja žiaka, motivácia k celoživotnému učeniu sa, výchova k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov.

Štvorročná forma vzdelávania je bez zamerania a osemročná forma vzdelávania v triedach, ktoré sa ešte nevzdelávajú podľa ŠkVP je zameraná na cudzie jazyky. Triedy, pre ktoré platí ŠkVP sa profilujú podľa voliteľných predmetov.

Prioritou gymnázia je spokojný žiak, ktorému vzdelávací program ponúkne individuálny prístup a riešenie podľa okamžitej situácie v jednotlivých ročníkoch.

Učebný plán vychádza z predpokladu, že posledný rok štúdia je venovaný špecializačnej príprave a rozšírenej ponuke seminárov, ktorá umožní vyprofilovanie žiaka a jeho kvalitnú prípravu na štúdium na konkrétnej vysokej škole.

Stupeň vzdelania: 3 A

Profil absolventa

Absolvent našej školy je: