Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Povinnosť spracúvať správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len „správa o VVČ“) je legislatívne stanovená od roku 2004, keď nadobudol účinnosť zákon č. 596/2003 Z. z. Ale až s účinnosťou od 1. februára 2006 platí vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2005 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej vyhláška č. 9/2005 Z. z.), ktorou je stanovená štruktúra a obsah správ o VVČ škôl a školských zariadení.

Správu o VVČ predkladá riaditeľ po jej prerokovaní v pedagogickej rade (v zápisnici z pedagogickej rady musí byť o tom zmienka) na vyjadrenie rade školy do 15. októbra. Zriaďovateľovi školy ju na schválenie predkladá do 31. októbra spolu s vyjadrením rady školy.

V prípade, ak má zriaďovateľ výhrady k obsahu správy o VVČ, môže požiadať Štátnu školskú inšpekciu o posúdenie týchto výhrad. Posudzovanie opodstatnenosti výhrad zriaďovateľa voči obsahu správ o VVČ posudzuje len Štátna školská inšpekcia, ktorá ako jediná má túto kompetenciu ustanovenú v § 5 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. V prípade, ak má škola zriadenú internetovú stránku, zverejňuje na nej správu o VVČ najneskôr do 31. decembra.

Dokumenty