Informácie o Gymnáziu (podľa znenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám)

Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská č. 21, 990 01 Veľký Krtíš

V súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov má každý občan právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
Gymnázium A. H. Škultétyho podľa § 5 odst.1 a § 6 zákona o slobode informácii zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (internet).

Postup pri získavaní informácie podľa zákona o slobode informácií:

a, Spôsob zriadenia, právomocí a kompetencie
 1. Gymnázium vo Veľkom Krtíši bolo zriadené 1. 9.1969 Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky listinou o zariadení gymnázia z 23. februára 1970 v Bratislave.
 2. K zriaďovacej listine č. 2350/1970-II/2 bol Krajským úradom v Banskej Bystrici podľa ustanovenia č. XXIII., § 4, ods. 2, bod B zákona NR SR č. 222/1966 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydaný doplnok s účinnosťou od 16. 8. 1996, čím funkcia riaditeľa podľa citovaných predpisov prechádza zo ŠS II. v Banskej Bystrici na Krajský úrad v Banskej Bystrici.
Organizačnou zložkou školy je:
 1. osemročné gymnázium zamerané na cudzie jazyky a biológiu a chémiu od 1.9.1993
 2. školská kuchyňa a školská jedáleň ako účelové zariadenia školského stravovania na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov
3. Ministerstvo školstva a vedy SR prepožičalo Gymnáziu Veľký Krtíš názov "Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho" v júni 1994.
4. Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva SR vydali certifikát o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská č. 21, Veľký Krtíš od 1. 3. 1996.
5. Gymnázium vo Veľkom Krtíši je výchovno - vzdelávacím zariadením Ministerstva školstva SR. V právnych vystupuje ako právnická osoba vo svojej mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
6. Gymnázium poskytuje úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a pripravuje pre štúdium na vysokých školách.
b, Organizačná štruktúra
c, Miesto, čas a spôsob získavania informácií
 1. Pracoviskom poskytujúcim za Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši informácie na základe žiadosti o sprístupnenie informácie (ďalej len žiadosť) podľa zákona o slobode informácií je riaditeľstvo školy. Žiadosti o informácie sa prijímajú denne od 14.00 hod. do 15.30 hod.
 2. Gestorom realizácie zákona o slobode informácií je sekretariát školy.
 3. Za hromadný prístup k informáciám sa považuje najmä
  • zverejnenie informácií na internetovej stránke školy
  • oznámenie na verejne prístupnej tabuli v zborovni školy
 4. Evidencia obsahuje:
  1. dátum podania žiadosti, v prípade telefonického podania hodinu
  2. obsah žiadosti a spôsob podania (napr.: písomne, elektronickou poštou, ústne, telefonicky...)
  3. výsledok, spôsob a dátum vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, v akej forme, rozhodnutie o neposkytnutí bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu).
  4. opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia)
  5. číslo spisu
 5. Žiadosť sa zaeviduje a bez zbytočného odkladu postúpi na vybavenie. Ak ide o ústnu žiadosť, vybavuje sa formulár o prijatí ústnej žiadosti a zabezpečí jej evidovanie v centrálnej evidencii.
 6. V prípade, že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, vyzve príslušne poverená osoba bezodkladne žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.
 7. Vo výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti sa určuje lehota minimálne 7 dní. Po jej uplynutí sa vec odloží bez vydania rozhodnutia. Vec sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov za sprístupnenie informácie.
 8. Poskytovateľ informácie vybaví žiadosť do 10 dní od jej podania, najneskôr však do 20 dní. Ak nie možné dodržiavať 10-dňovú lehotu, bezodkladne to oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.
 9. Ak škola nedisponuje požadovanými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej podania príslušnej povinnej osobe, ak mu je známa. Ak takáto povinná osoba nie je známa, vydá do 10 dní od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí.
 10. Úhradu určí ten, kto informáciu poskytuje podľa sadzobníka. Žiadateľovi oznámi predpísanú sumu a spôsob jej zaplatenia.
 11. Informácia sa žiadateľovi poskytne alebo odošle až po predložení dokladu o zaplatení predpísanej sumy.
 12. Zamestnanec poskytujúci informáciu je povinný dbať, aby neposkytoval informácie, ku ktorým je prístup obmedzený (§8 až 12 zákona o slobode informácií). V prípade, že zamestnanec poskytuje informáciu, ktorá poskytuje údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinný zamedziť viditeľnosť týchto údajov.
 13. Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré môžu byť z poskytovania vylúčené je predložená na posúdenie riaditeľovi školy, ktorý o jej poskytnutí alebo neposkytnutí rozhodne.
d, Postup získavania informácii
Ústne :
Ústnu žiadosť zapíše zamestnanec na príslušný formulár, zaeviduje ju do centrálnej evidencie a následne zabezpečuje sprístupnenie informácie, a to buď priamo, alebo odkazom na príslušný verejný zdroj informácie v súlade s § 7 zákona.
V prípade, že informáciou nedisponuje, dohodne so žiadateľom formu doručenia informácie, čo vyznačí vo formulári. Následne žiadosť postúpi vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržiavanie termínu vybavenia. Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie, alebo za jej odmietnutie nesie príslušný vedúci zamestnanec.
Písomne :
Zamestnanec k písomnej žiadosti priradí príslušný formulár a postúpi ju na vybavenie vecne príslušnému útvaru, pričom sleduje dodržiavanie termínu vybavenia. Útvar, ktorý žiadosť o informáciu vybaví, alebo odmietne vybaviť, vráti vyplnený a potvrdený formulár. Zodpovednosť za včasnosť, správnosť a úplnosť informácie, alebo za jej odmietnutie, nesie príslušný vedúci zamestnanec.
e, Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o odmietnutí požadovanej informácie možno podľa § 19 zákona podať písomné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. O tom odvolaní rozhodne riaditeľ školy v zmysle správneho poriadku.
Riaditeľ školy má právo podľa § 8-10 zákona obmedziť prístup k informáciám, ak sa týkajú ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva a ďalších dôvodov uvedených v § 11 zákona.
f, Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií v hotovosti do pokladnice školy, poštovou poukážkou.