Súťaže

OLYMPIJSKÉ ZLATO PRE NAŠE GYMNÁZIUM!!!

Vo štvrtok 13. 2. 2020 sa vo Zvolene uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naši študenti boli napriek veľkej konkurencii veľmi úspešní. V kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka SŠ) nás reprezentoval ARMAND MAJER zo IV. A, ktorý sa umiestnil na 6. – 7. mieste.
V kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka SŠ) sa stala SAŠKA RESUTÍKOVÁ zo sexty víťazkou.

podrobnosti 13. 2. 2020

Školské kolo chemickej olympiády kat. D

Chemická olympiáda je postupová súťaž organizovaná v SR ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov.
56. ročník tejto súťaže začal školským kolom kategórie D, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2020.

podrobnosti 7. 2. 2020

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 12. 1. 2020 sa pod záštitou CVČ vo Veľkom Krtíši uskutočnil 30. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku.

Dňa 15. 1. 2020 sa v CVČ v Banskej Bystrici uskutočnil 30. ročník krajského kola olympiády v anglickom jazyku.

podrobnosti 15. 1. 2020

Olympiáda v ruskom jazyku - školské kolo

Dňa 13 .decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.
Súťaže sa zúčastnili žiačky 2.A triedy v dvoch kategóriách.

podrobnosti 13. 12. 2019

Olympiáda z dejepisu - školské kolo

Dňa 11.decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády v kategóriách C,D,E,F,ktorej sa zúčastnili žiaci primy,sekundy tercie a kvarty.Prví dvaja z každej kategórie postúpia na okresné kolo.

podrobnosti 11. 12. 2019

ŠKOLSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 10.12.2019 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo 69. ročníka matematickej olympiády v kategórií A.

podrobnosti 10. 12. 2019

exkurzia

Expert geniality show

Expert geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5-9 ročníka ZŠ, SŠ a Gymnázií. Konala sa 28.11.2019 na 663 školách a zúčastnilo sa jej 14131 žiakov.

podrobnosti 28. 11. 2019

exkurzia

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 25.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. V písomnej časti žiaci riešili úlohy zamerané na posluch s porozumením,čítanie s porozumením a gramatický test.

podrobnosti 25. 11. 2019

exkurzia

Súťaž NÁBOJ

Dňa 22.11.2019 sme sa ako žiaci kvarty spolu so žiakmi triedy tercie zúčastnili sa matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj v Lučenci.

Náboj je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia v jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac úloh.

podrobnosti 22. 11. 2019

exkurzia

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V poradí už 30. ročník olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnil 20. novembra 2019 v priestoroch Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.
Do olympiády sa zapojilo 53 žiakov, z ktorých sa po písomnej časti prebojovalo do ústneho kola 22 žiakov.

podrobnosti 20. 11. 2019

exkurzia

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

12. ročník Olympiády zo SJL sa na našom gymnáziu uskutočnil 18. novembra 2019. Do školského kola sa zapojilo 25 žiakov. Súťažiaci si zmerali sily vo vedomostiach a komunikačných zručnostiach v slovenskom jazyku.

podrobnosti 18. 11. 2019

exkurzia

MALIAR NOVOHRADU 2019

V tomto školskom roku sa mladší žiaci nášho gymnázia zapojili už do šiesteho ročníka výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni na počesť rodáka z Dolných Strhár, akademického maliara, autora stoviek olejomalieb a desiatok oltárnych obrazov.

podrobnosti 5. 11. 2019

exkurzia

TIMRAVINA STUDNIČKA 2019

Dňa 22. októbra 2019 sa v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši uskutočnilo okresné kolo XXIII. ročníka celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

podrobnosti 22. 10. 2019

exkurzia

Maľujeme Timravu

Žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa zúčastnili 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa konalo v rámci literárno-náučného podujatia Timravin chodníček, ktorý viedol po stopách Timravy z Lučenca cez Políchno do Ábelovej.

podrobnosti 22. 10. 2019

Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

14.decembra 2018 sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku ,ktorého sa zúčastnili žiaci 1.a 2.ročníka.

podrobnosti 14. 12. 2018

ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

12.decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Súťaže sa zúčastnili žiaci primy, sekundy ,tercia a kvarty.

podrobnosti 12. 12. 2018

ŠKOLSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa každoročne zapája do Matematickej olympiády. Jej cieľom je prehlbovať a upevňovať matematické zručnosti žiakov a rozširovať ich záujem o sebavzdelávanie a samostatnú činnosť.

podrobnosti 11. 12. 2018

0lympíáda ľudských práv

Dňa 3. decembra 2018 sa na Gymnáziu Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.
Táto súťaž pozostáva z vedomostného testu týkajúceho sa ľudských práv a ústnej časti, na ktorej žiaci diskutujú, vyjadrujú svoje postoje k aktuálnym ľudskoprávnych otázkam.
Tak, ako počas predchádzajúcich ročníkov i teraz porotu tvorila vyučujúca spoločne so všetkými súťažiacimi, ktorí sa na základe prebiehajúcej diskusie k daným témam navzájom hodnotili.

podrobnosti 3. 12. 2018

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

11. ročník Olympiády zo SJL sa na našej škole uskutočnil 27. novembra 2018 a zapojilo sa do nej 31 žiakov. Súťažiaci si zmerali sily vo vedomostiach a komunikačných zručnostiach v slovenskom jazyku.

podrobnosti 27. 11. 2018

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

14. novembra sa na našom gymnáziu konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V štyroch súťažných kategóriách sa pasovalo s úlohami 26 žiakov. Žiaci, ktorí skončili na prvých miestach postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 16. januára v CVC vo Veľkom Krtíši pre kategórie 1A a1B a na Spojenej škole v Modrom Kameni pre kategóriu 2A a 2B.

podrobnosti 14. 11. 2018

MALIAR NOVOHRADU 2018

6. novembra sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia 5. ročníka výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2018. Žiaci prímy a sekundy pod vedením Mgr. Martiny Demeterovej a Mgr. Lívie Cibuľovej výtvarne spracovali dve témy: národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti a osobnosti; môj voľný čas.

podrobnosti 6. 11. 2018

Gymnazisti úspešní na AMAVETe

Gymnázium A. H. Š. vo Veľkom Krtíši sa snaží podporovať študentov v kreatívnej činnosti, pri ktorej sa môžu rozvíjať, naučiť sa nové veci a vymyslieť niečo užitočné pre druhých ľudí. Z týchto dôvodov sa na našej škole už 3. rok uskutočnila vedecká konferencia. Náš tím sa nazýval "Vrtuľky" a postúpil na krajské kolo s názvom AMAVET

podrobnosti 19. 10. 2018

Okresné kolo a krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl

V piatok 15. 10. 2018 sa za slnečného počasia uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl okresu Veľký Krtíš. Táto postupová súťaž, ktorú vyhlasuje MŠVVaŠ SR a Slovenská asociácia športu na školách, sa teší veľkej obľube, čomu zodpovedala aj bohatá účasť pretekárov zo ZŠ okresu, osemročného gymnázia a troch stredných škôl. Je to prvé podujatie v novom školskom roku v kalendári športových súťaží spomenutých vyhlasovateľov.

podrobnosti 18. 10. 2018

Výtvarná súťaž Maľujeme Timravu

Dňa 6. októbra 2018 sa uskutočnil 27. ročník literárno-turistického podujatia Timravin chodníček, ktorého trasa vedie cez mestá a obce Novohradu, v ktorých žila spisovateľka B. S. Timrava – Lučenec, Ábelová, Polichno. Súčasťou tohto podujatia, ktoré sa zakončilo bohatým kultúrnym programom v Polichne, v rodisku Timravy, bolo aj slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu. Do súťaže sa v 3 kategóriách zapojilo 143 žiakov zo Slovenska a zahraničia.

podrobnosti 6. 10. 2018

Gymnazisti na stupni víťazov v Branno - športovom súboji študentov stredných škôl a gymnázií Banskobystrického samosprávneho kraja

V priestoroch Športového gymnázia v Banskej Bystrici sa uskutočnil 18. apríla 2018 Branný súboj študentov stredných škôl a gymnázií Banskobystrického samosprávneho kraja o účasť na 48 – hodinovom vojenskom výcviku KEMP. Súťaže sa zúčastnilo 11 tímov.

podrobnosti 18. 4. 2018

Náboj 2018

Dňa 23.3.2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže Náboj v Bratislave v budove ÚPCe, kde sme si porovnávali svoje zručnosti so študentmi z Česka, Poľska, Rakúska, Nemecka, Maďarska, a Veľkej Británie.

podrobnosti 23. 3. 2018

Školské kolo Matematickej olympiády

Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa každoročne zapája do Matematickej olympiády. Jej cieľom je prehlbovať a upevňovať matematické zručnosti žiakov a rozširovať ich záujem o sebavzdelávanie a samostatnú činnosť.

Školské kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo 30.1.2018 a zúčastnilo sa ho 7 súťažiacich.

podrobnosti 30. 1. 2018

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

21. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnil už 10. ročník Olympiády zo SJL. Nakoľko majú naši študenti pozitívny vzťah k svojmu rodnému jazyku, aktívne sa opäť zapojili do tejto súťaže. 20 súťažiacich si zmeralo sily vo vedomostiach a komunikačných zručnostiach v slovenskom jazyku.

podrobnosti 22. 11. 2017

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

15. novembra 2017 sa na našom gymnáziu konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Do olympiády sa zapojili všetky ročníky od najmladších žiakov až po maturantov. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách.

podrobnosti 15. 11. 2017

MALIAR NOVOHRADU ĽUDOVÍT KUBÁNI 2017

V pondelok 6. novembra 2017 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení 4. ročníka výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni. Organizátormi súťaže sú: miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, mesto Veľký Krtíš, BBSK – Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši, Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, Spoločnosť A. H. Škultétyho, občianske združenie vo Veľkom Krtíši a obec Dolné Strháre.

podrobnosti 8. 11. 2017

Naši bežci v Žiari

Dňa 17.októbra 2017 naši bežci narýchlo dojedli posledné proteínové tyčinky, vypili posledné kvapky energy drinkov a vyrazili do Žiaru nad Hronom, kde sa konalo krajské kolo cezpoľného behu.
Do Banskobystrického kraja ich posunul postup na okresnej súťaži v Čebovciach, kde úspešne predbehli nohy konkurencie z okolitých škôl.
Súťažilo sa v rôznych kategóriách a za takmer každú z nich nás reprezentoval tím troch dychtivých športovcov.

podrobnosti 23. 10. 2017

TIMRAVINA STUDNIČKA

V pondelok 23. októbra 2017 sa uskutočnilo v priestoroch Hontiansko-ipeľského osvetového strediska mestské kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. V štyroch súťažných kategóriách súťažili žiaci základných a stredných škôl z Veľkého Krtíša. Naše gymnázium úspešne reprezentovala Saša Resutíková z kvarty, ktorá vo svojej kategórii získala 1. miesto.

podrobnosti 23. 10. 2017

ZEMEZNALEC

V geografickej súťaži Zemeznalec po minuloročných úspechoch opäť boduje úspešný študent z našej školy. Okrem zaslúženej jednotky z geografie získava aj knižnú od menu Armand Majer z 2.A triedy.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa dalších študijných úspechov

Ak ste zaváhali- nevadí, geografická súťaž je tu pre všetkých študentov po celý školský rok v spolupráci s www.lepsiageografia.sk

Zemeznalec 10.kolo tu bude onedlho aj pre vás.

Odpovede a výhercovia 9. kola

10. 10. 2017

Naši študenti medzi elitnou desiatkou stredných škôl Banskobystrického kraja

Ministerstvo obrany a Ozbrojené sily Slovenskej republiky zorganizovali v piatok 21. apríla 2017 na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium v Rimavskej Sobote branný súboj študentov stredných škôl a gymnázií Banskobystrického samosprávneho kraja.

Branného súboja sa zúčastnili družstvá z Gymnázia M. Rúfusa Žiar nad Hronom, Gymnázia J. Chalúpku Brezno, Gymnázia Detva, Gymnázia A. H. Škultétyho Veľký Krtíš, Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota, SOŠ techniky a služieb Brezno, SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, SOŠ Tisovec, SOŠ Drevárska Zvolen a SPŠ Stavebná O. Winklera Lučenec.

podrobnosti 21. 4. 2017

OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Tak ako každý rok aj teraz sa 4.4.2017 v CVČ vo Veľkom Krtíši konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Tohto už 66. ročníka sa zúčastnili aj naši študenti.

podrobnosti 4. 4. 2017

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Po úspešnom absolvovaní školského kola geografickej olympiády kat.Z sa na krajské kolo do Banskej Bystrice prebojovali traja naši študenti: Monika Trebuľová –II.A, Norbert Horn –IV.A a Armand Majer – I.A trieda.

Súťaž sa uskutočnila 24. marca 2017 na Univerzite Mateja Bella

podrobnosti 24. 3. 2017

Matematický klokan 2017

20. marca 2017 sme sa znovu zapojili do súťaže KLOKAN. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži.

podrobnosti 20. 3. 2017

Okresná školská liga v streľbe zo vzduchových zbraní

Záverečné, štvrté kolo Okresnej školskej ligy v streľbe zo vzduchových zbraní v školskom roku 2016/2017, prinieslo pre družstvo školy výborné výsledky. Potvrdilo kvalitatívny, technický a bodový rast našich najmladších žiakov.

podrobnosti 17. 3. 2017

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

Tak ako každý rok aj teraz sa 16. marca 2017 v CVČ v Lučenci konalo obvodné kolo Fyzikálnej olympiády. Tohto už 58. ročníka sa zúčastnili aj naši študenti.

podrobnosti 16. 3. 2017

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

Dňa 15. marca 2017 sa v CVČ vo Veľkom Krtíši konal 38. ročník okresného kola Pytagoriády na ktorom sa zúčastnili aj naši študenti.

podrobnosti 15. 3. 2017

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 14. marca 2017 CVČ vo Veľkom Krtíši usporiadalo okresné kolo dejepisnej olympiády pre 6. - 9. ročník ZŠ a primu - kvartu osemročného gymnázia.

Gymnázium A.H.Škultétyho reprezentovali:

  • v kategórii F (prima)- Linda Cuperová a Adam Čačko
  • v kategórii E(sekunda ) - Uršuľa Babková a Filip Černík
  • v kategórii D (tercia) - Bianka Šuloková a Saša Resutíková.

podrobnosti 14. 3. 2017

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Krajské kolo OSJL sa uskutočnilo 1. februára 2017 vo Zvolene. 46 žiakov z celého Banskobystrického kraja súťažilo v troch kategóriách.
Našu školu reprezentovali dve študentky. V kategórii A to bola študentka IV. A triedy Laura Kováčová a v kategórii B študentka kvinty Bianka Máthová.

podrobnosti 10. 2. 2017

ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V piatok 9. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády pre žiakov 8 ročnej formy štúdia.

Svoje vedomosti i zručnosti preukázali v dvoch častiach súťaže: teoretickej časti bez atlasu a praktickej časti, kde už mohli – museli žiaci použiť atlas. Súťažiacich čakalo aj niekoľko otázok o miestnej krajine. Zúčastnili sa študenti triedy príma, sekunda a tercia.

podrobnosti 09. 12. 2016

Pytagoriáda 2016

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.

podrobnosti 08. 12. 2016

Školské kolo matematickej olympiády kategória „A“

<Matematická olympiáda kategórie „A“ je určená študentom stredných škôl tretích a štvrtých ročníkov. Na celom Slovensku sa uskutočnila 6.12.2016.

podrobnosti 06. 12. 2016

Vedomostná súťaž EXPERT geniality show

EXPERT geniality show je vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ (6.-9. ročník) a všetkých typov stredných škôl.
Dňa 1.12.2016 sa zapojilo do tejto súťaže 45 odvážnych študentov našej školy.

podrobnosti 01. 12. 2016

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Školské kolo OSJL sa uskutočnilo 24. 11. 2016 a zúčastnilo sa ho celkovo 25 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. Písomná časť súťaže pozostávala z práce s textom zameranej na porozumenie textu, jeho analýzu z hľadiska jazykových rovín a z tvorby vlastného textu s využitím slohových postupov a jazykových štýlov. V ústnej časti žiaci museli predniesť krátky prejav na určenú tému.

podrobnosti 26. 11. 2016

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 21. novembra 2016 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v štyroch súťažných kategóriách.

podrobnosti 23. 11. 2016

NAŠE ÚSPECHY NA OLYMPIÁDE ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

V tomto školskom roku sa konal už 8. ročník Olympiády zo SJL. Víťazi školského kola úspešne reprezentovali nielen našu školu, ale aj mesto Veľký Krtíš a celý okres na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 26. januára 2016 vo Zvolene. A ako obstáli naši žiaci?

podrobnosti 18. 04. 2016

„VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE“ 2016

22. marca 2016 sa študenti Gymnázia A. H. Škultétyho už po niekoľkýkrát zúčastnili celoslovenskej súťaže „Vitajte v našom regióne“. Je to súťaž študentských tímov, ktoré majú za úlohu vyzdvihnúť prírodné, kultúrne, historické či turistické zaujímavosti regiónu a prezentovať ich vlastným produktom i vlastnými propagačnými materiálmi vo výstavnom stánku i na pódiu.

podrobnosti 22. 03. 2016

Veľtrh podnikateľských nápadov 2016

Erik Mihálik, Laura Kováčová, Katarína Moravčíková, Jozefína Celíková a Norbert Horn, ktorí tvorili cestovnú kanceláriu TripTour zúčastnili 22.marca Veľtrhu podnikateľských nápadov v Bratislave.

podrobnosti 22. 03. 2016

KLOKAN – matematická súťaž

21. marca 2016 sme sa znovu zapojili do súťaže KLOKAN. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži.

podrobnosti 21. 03. 2016

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO

Naši žiaci z nižších ročníkov osemročného gymnázia si radi prečítajú klasické i moderné rozprávky. A keďže máme aj šikovných recitátorov, niektorí sa rozhodli interpretovať svoje obľúbené rozprávkové príbehy. Najlepší z nich reprezentovali našu školu na Mestskom kole súťaže v prednese rozprávky ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO

podrobnosti 23. 02. 2016

Matematická olympiáda

Každoročne organizujeme aj na našej škole školské kolá matematickej olympiády. Tohto roku sa konali v dvoch termínoch . Kategória A, tretí a štvrtý ročník gymnázia, sa konala 8.12.2015.

podrobnosti 21. 01. 2016

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dobrý pocit z víťazstva majú aj tento školský rok naši študenti, ktorí reprezentovali školu na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku.
Starší žiaci opäť ako každý rok obhájili prvenstvo a postúpili na krajské kolo do Banskej Bystrice.

podrobnosti 14. 01. 2016

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 12.1.2016 sa na našej škole konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Fotogaléria 12. 01. 2016

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

8.12. 2015 sa v priestoroch učebne nemeckého jazyka uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Celkom sa ho zúčastnilo 11 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriach.
V kategórii 2A zvíťazil Ivan Strmý zo sexty, na druhom mieste sa umiestnila Linda Ivaničová, na treťom Lucia Glézlová a Adrián Černý.
V kategórii 2B zvíťazila Timea Takáčová zo 4.A, na druhom mieste sa umiestnil Pavel Skrutek a na treťom Viktória Bobálová a Richard Berky.
Víťazi postupujú do obvodného kola. Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce.

Fotogaléria 08. 12. 2015

Školské kolo Olympiády v španielskom jazyku

Dňa 7.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo španielskeho jazyka. Študenti sa môžu olympiády zúčastniť a súťažiť v troch kategóriách: A,B,C.
Kategóriu A tvoria žiaci prvého a druhého ročníka, kategóriu B študenti tretieho ročníka a najvyššiu kategóriu C, študenti maturitného ročníka.

podrobnosti 07. 12. 2015

EXPERT

1.12.2015 sa na našej škole opakovane podarilo zorganizovať súťaž Expert. Je to celoslovenská vedomostná súťaž v ktorej si súťažiaci vyberajú dve témy. Každá téma má 30 otázok.

Tento ročník sa do súťaže zapojilo 21 študentov našej školy. Najviac záujemcov bolo z triedy sexta.

Na výsledky musíme počkať do 20. decembra.

Fotogaléria 01. 12. 2015

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa každoročne zapája do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 19. 11. 2015 a zúčastnilo sa ho celkovo 19 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií.

podrobnosti 19. 11. 2015

SÚŤAŽ V CEZPOĽNOM BEHU

Dňa 8.10.2015 sa uskutočnila okresná súťaž v obci Čebovce v cezpoľnom behu, ktorej sa zúčastnili aj študenti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

Za skupinu žiakov sa zúčastnili študenti triedy prímy, sekundy a kvarty. Za skupinu študentov a študentiek sa zúčastnili študenti triedy I.A., II.A, III.A a sexty.

podrobnosti 08. 10. 2015

Naši žiaci sú úspešní aj v matematike

Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku zorganizovala vzdelávacia spoločnosť Bystra edukation s.r.o. už štvrtý ročník medzinárodnej matematickej olympiády Pangea 2015. Súťaž sa konala za podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

podrobnosti 12. 06. 2015

Gymnazisti triumfovali na vydarenom stolnotenisovom turnaji „ O pohár riaditeľky SOŠ v Želovciach"

V pondelok 1. júna si na SOŠ v Želovciach pripomenuli Deň detí, zorganizovaním športového dopoludnia, súčasťou ktorého bol aj 7. ročník stolnotenisového turnaja zmiešaných družstiev študentov stredných škôl okresu Veľký Krtíš „O pohár riaditeľky školy„ .

podrobnosti 2. 06. 2015

Víťazom Memoriálu Martinka Sucháča domáci, naši gymnazisti na výbornom druhom mieste.

Nadácia Nádej Martinka Sucháča a Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote usporiadali VIII. ročník Memoriálu Martinka Sucháča v malom futbale chlapcov stredných škôl. Uskutočnil sa vo štvrtok, 21. mája v športovom areáli Martinka Sucháča na umelej tráve pri gymnáziu. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zakladatelia Nadácie Nádej Martinka Sucháča manželia Sucháčovci, nositeľ Nobelovej ceny za mier profesor Dr. Ivana Engler zo Salzburgu, predseda BBSK Marian Kotleba, prednosta obvodného úradu Pavel Struhár, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, riaditelia zúčastnených škôl i iní vzácni hostia.

podrobnosti 22. 05. 2015

Úspech v celoslovenskom kole súťaže Vitajte v našom regióne

V polovici apríla sa tím študentov v zložení Laura Kováčová, Jozefína Celíková, Katka Moravčíková, Norbert Horn a Dávid Keller, zúčastnil 13. ročníka celoslovenskej súťaže Vitajte v našom regióne. Súťaž bola vyvrcholením celoročného úsilia študentov základných a stredných škôl, na ktorých sa vyučuje vzdelávací program Podnikanie v cestovnom ruchu.

podrobnosti 16. 04. 2015

Matematická olympiáda

Tak ako každý rok aj teraz sa 8. apríla 2015 v CVČ vo Veľkom Krtíši konalo obvodné kolo Matematickej olympiády. Tohto už 64. ročníka sa zúčastnili aj naši študenti.

V kategórií Z6 obsadila 2. miesto Saša Resutíková a na 4. a 5. mieste sa umiestnili Tereza Rimajová a Bianka Šuloková.

V kategórií Z8 sa úspešným riešiteľom stal Oliver Kukolík, ktorý obsadil 1. miesto.

Blahoželáme im za dosiahnuté výsledky a už sa tešíme na ďalší ročník Matematickej olympiády.

8. 4. 2015

Matematická súťaž Pytagoriáda

Dňa 17. marca 2015 sa v CVČ vo Veľkom Krtíši konal 36. ročník obvodného kola Pytagoriády na ktorom sa zúčastnili aj naši študenti.

V kategórií P6 obsadila prvé miesto Saša Resutíková, ktorá bola zároveň úspešným riešiteľom. Na treťom mieste sa umiestnila Tereza Rimajová a na šiestom mieste Bianka Šuloková. Maximiliám Ďurov obsadil 9. miesto.

V kategórií P8 sa na prvom mieste umiestnil Oliver Kukolík, ktorý bol zároveň úspešným riešiteľom.

Blahoželáme im za dosiahnuté výsledky a už sa tešíme na ďalší ročník Pytagoriády.

17. 3. 2015

Matematická súťaž KLOKAN

Aj tento školský školský rok sa naši študenti zapájajú do rôznych vedomostných súťaží. Nevinímajuc ani matematiku.
Matematický klokan je najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku.
Vlani riešilo jej úlohy 6 448 794 žiakov z 56 krajín Európy, Ázie, Ameriky a Afriky.

podrobnosti 23. 3. 2015

Vynikajúci úspech na fyzikálnej olympiáde.

Aj tento školský školský rok sa naši študenti zapájajú do rôznych vedomostných olympiád. Nevinímajuc ani fyziku. Po absolvovaní školského kola v kategórii A postúpili súťažiaci do krajského kola, ktoré prebehlo dňa 4.2.2015 na FPV UMB v Banskej Bystrici.

Zúčastnili sa ho najlepší študenti fyziky z kraja, z toho boli dvaja študenti z nášho gymnázia. Z 3.A Jozef Mišt a z oktávy skúsenejší Ľuboš Krnáč.

podrobnosti 26. 2. 2015

Rozprávkové vretienko

Mestské kolo tejto súťaže sa konalo 26. februára 2015 v priestoroch veľkokrtíšskej knižnice pod záštitou Matice slovenskej.
Konkurencia nebola veľká, súťažilo sa v dvoch kategóriách.

podrobnosti 26. 2. 2015

Školské kolo chemickej olympiády

Chemická olympiáda patrí medzi súťaže, do ktorých sa žiaci gymnázia pravidelne zapájajú. V tomto školskom roku sa do riešenia domáceho kola chemickej olympiády zapojili 6 žiaci kvarty. Školské kolo sa konalo 13. februára 2015 a zúčastnili sa ho 5 žiaci.

podrobnosti 13. 2. 2015

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 12.februára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo 7.ročníka dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola. V kategórii C - Viera Illéšová a Martin Balla, v kategórii D - Barbara Nemčoková a Radoslava Lekýrová,v kategórii F - Saša Resutíková a Mário Babiar.

podrobnosti 12. 2. 2015

Krajské kolo olymmpiády v nemeckom jazyku

Dňa 11.februára 2015 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča uskutočnilo krajské kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak triedy kvinta, víťaz okresného kola Ivan Strmý. Spolu s ním súťažilo v kategórii 2A deväť žiakov zo škôl banskobystrického kraja. V silnej konkurencii nakoniec obsadil šieste miesto. Držíme mu palce, aby ho neopustila chuť ďalej sa učiť tento zaujímavý cudzí jazyk.

11. 2. 2015

Krajské kolo olymmpiády v slovenskom jazyku

Krajské kolo OSJL sa uskutočnilo 6. februára 2015. Zúčastnili sa ho dvaja študenti nášho gymnázia. V kategórii A to bol študent oktávy Denis Demeter a v kategórii B študentka II. A triedy Laura Kováčová. Obaja preukázali v tvrdej konkurencii vysokú úroveň teoretických poznatkov i praktických zručností. Laura Kováča o svojej kategórii získala 2. miesto..

podrobnosti 6. 2. 2015

Angličtinár roka

V snahe overiť úroveň znalosti cudzieho jazyka gymnázium prihlásilo do súťaže „Angličtinár roka“ necelú dvadsiatku študentov. Súťaž bola pre študentov atraktívna hneď od začiatku. Cenou bol totiž mesačný jazykový pobyt v jazykovej škole ILAC v Kanade.
V Českej republike je tento projekt na školách už dobre známy, pretože sa tento rok spustil už jeho tretí ročník. Do Čiech ho priniesla renomovaná agentúra CZECH-US.
Spoločnosť INJOY AGENCY sa rozhodla priniesť súťaž Angličtinár roka aj na Slovensko a vytvoriť československý súboj o najlepšieho angličtinára roka.

Krtíšski gymnazisti obstáli v testovaní jazykových znalostí na výbornú.

podrobnosti 15. 12. 2014

Matematická olympiáda

Ako po iné roky aj tento školský rok sa našli šikovní a odvážni študenti, ktorí sa podujali na riešenie matematickej olympiády.
Školské kolo matematickej olympiády v kategórií A sa konalo 9.12.2014,
naši študenti: Krnáč- oktáva, Mišt-3.A

Školské kolo matematickej olympiády v kategórií C,B sa konalo 9.12.2014,
naši študenti: Marko, Čierny- kvinta a Toldy-2.A

podrobnosti 9. 12. 2014

Technická olympiáda

Dňa 03.12.2014 na našom gymnáziu konal už 5. ročník okresného kola Technickej olympiády. Organizátorom súťaže bolo naše gymnázium, pretože z celého okresu sme sa ako jediná škola zapojili do technickej olympiády.

Technická olympiáda prebieha v dvoch kategóriách:

  • Kategória A pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a 3. a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž dvojíc.
  • Kategória B pre žiakov 5. a 7. ročníkov ZŠ a 3. a 4. ročníkov OG- prebiehala ako súťaž jednotlivcov.

podrobnosti 3. 12. 2014

EXPERT

Dňa 2.12.2014 sa znovu uskutočnila aj na našej škole vedomostná súťaž EXPERT. Tento rok sa jej zúčastnilo 39 študentov našej školy. Zapojili sa študenti štvorročného aj osemročného gymnázia.

Na Slovensku sa zapojilo viac ako 400 škôl a súťažilo viac ako 9000 expertov, ukazovali svoje schopnosti v histórii, geografii, biológii, fyzike, logike, športe, angličtine.

podrobnosti 2. 12. 2014

Ponorení do dávnych povestí

Dňa 28. novembra 2014 sa konalo na hodine literatúry školské kolo súťaže v recitovaní povestí - Šaliansky Maťko.
Žiaci z primy, Lacko Benyovics, Vaneska Jabrocká, Anička Kukolíková a Saška Resutíková, umelecky predniesli regionálne, ale i neregionálne slovenské povesti.
Ich spolužiaci prekrásne vyzdobili tabuľu, a tak sme mali ešte krajší estetický zážitok z vypočutého slova a mohli sme sa ponoriť do dávnych čias zámkov, hradov, života obyčajných ľudí.

podrobnosti 2. 12. 2014

Náboj junior

V piatok 28. novembra 2014 sa v Centre voľného času v Lučenci konal už tretí ročník súťaže Náboj junior. Za naše gymnázium sa tejto súťaže zúčastnili štyria žiaci – Oliver Kukolík a Oliver Vrško z tercie a Martin Balla a Marek Kanát z kvarty.

podrobnosti 28. 11. 2014

Olympiáda zo SJL

Každoročne sa žiaci našej školy, milujúci slovenčinu a literatúru, zapájajú do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Inak tomu nebolo ani tento rok. Osemnásť nadšencov si „zmeralo“ sily vo vedomostiach a rečníckych zručnostiach.
Školské kolo sa uskutočnilo 20. 11. 2014. Súťažilo sa v troch kategóriách:
A - študenti septimy, oktávy/tretieho a štvrtého ročníka SŠ;
B - študenti kvinty a sexty alebo prvého a druhého ročníka SŠ
C - žiaci tercie a kvarty.

podrobnosti 20. 11. 2014

Timravina studnička 2014

22. 10. 2014 sa uskutočnila v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši recitačná súťaž Timravina studnička. Zúčastnili sa jej aj žiaci nášho gymnázia, konkrétne: Ladislav Benyovics (prima), Gabriela Benyovicsová (kvinta), Matej Hrubčo (kvinta, súťažil za ZUŠ), Adam Marenišťák (3. A, reprezentoval ZUŠ), Radoslava Kečkárová (3. A) a Zlatica Fulajtárová (4. B).

podrobnosti 22. 10. 2014

Na krajskom kole v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pretekali len tí najlepší z okresov

Krajské kolo nás čakalo po úspešnom vystúpení našich žiakov a dorastencov na obvodnom (okres.) kole v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ pre školský rok 2014/2015, keď žiaci zvíťazili pred ZŠ Čebovce, ZŠ Komenského Veľký Krtíš, ZŠ Poľná Veľký Krtíš, ZŠ Želovce, ZŠ Modrý Kameň a ZŠ Dolná Strehová
v kategórii dorastencov až po našich chlapcoch dobiehali pretekári z SOŠ Veľký Krtíš. Obvodné kolo sa konalo už tradične v Čebovciach dňa 25.9.2014.

podrobnosti 3. 10. 2014

Futbal na škole

Futbal je krásna, dynamická, vzrušujúca hra. Má veľa ďalších prívlastkov, ktoré ju povznášajú ale aj zatracujú. Prináša radosť , ale aj sklamanie z hry i výsledkov. Kto jej rozumie, chápe ju a berie ju takú aká je. Teraz, keď vyvrcholili majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii a analyzuje sa ich priebeh a výsledky, zhodnotili sme aj naše futbalové výsledky na Gymnáziu A. H. Škultétyho Veľký Krtíš.

podrobnosti 04. 07. 2014

Chemická olympiáda na škole

V školskom roku 3013/2014 sa do riešenia chemickej olympiády na našej škole zapojilo celkom 15 študentov. Súťaž prebiehala v jednotlivých kategóriách a kolách počas celého školského roka.

podrobnosti 25. 06. 2014

Sládkovičova Radvaň 2014

Už po 55-krát sa v Banskej Bystrici konala krajská prehliadka milovníkov a recitátorov umeleckej literatúry Sládkovičova Radvaň.
Ani my a naše gymnázium sme neobišli naprázdno. Prozaický text od B. Filana (Weverka) predniesla žiačka II. A triedy – Radoslava Kečkárová. Odborná porota jej udelila krásne 3. miesto. Radka sa umiestneniu, diplomu a knižnej cene veľmi potešila. K úspechu jej srdečne blahoželáme a prajeme jej (i ďalším našim nádejným recitátorom), aby budúci rok bol minimálne taký úspešný ako tento.

podrobnosti 07. 05. 2014

Premierová účasť nášho družstva na súťaži Networking Academy Games.

Po tom čo na začiatku tohto školského roka začala na našej škole pôsobiť lokálna Cisco Networking Academy, prišiel čas aby si študenti overili získané vedomosti a zručnosti v konkurencii študentov ostatných akadémií na Slovensku.

Družstvo našej školy v zložení Denis Demeter (septima), Peter Dräxler (septima) a Richard Púpala (IV.B) sa zúčastnilo 9. ročníka prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games, NAG 2014.

podrobnosti 30. 4. 2014

Úspech v celoslovenskom kole súťaže Vitajte v našom regióne

V konkurencii 36 škôl z celého Slovenska obsadil tám našej školy ( V. Dugovičová, V. Pecníková, V. Bobálová, A. Gergelyová, D. Kuráková ) nádherné 1. miesto v kategórii – Najlepší prezentačný tím. Bola to kategória, v ktorej porota hodnotila vzájomnú spoluprácu členov tímu, spôsob ich komunikácie medzi sebou i navonok, zohratosť, ako i spôsob akým reprezentujú súťažiaci svoj tím i región. Posudzovaná bola aj znalosť členov tímu a ich informovanosť o danom regióne.

podrobnosti 30. 04. 2014

Úspech žiaka našej školy na krajskom kole SOČ

Dňa 4. apríla 2014 sa na Strednej odbornej škole v Žarnovici uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, kde v odbore 07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) súťažil študent našej školy Adam Marenišťák z II. A triedy. S prácou "Ochrana a pestovanie gaštana jedlého (Castanea sativa)“ získal 1. miesto a postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v dňoch 23. – 25. apríla na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni. V každom súťažnom odbore prezentovalo svoju prácu 16 najúspešnejších študentov z celého Slovenska a Adam sa umiestnil na krásnom 7. mieste.
Srdečne gratulujeme!

25. 4. 2014

Pohár riaditeľky SOŠ Želovce

Dňa 3. apríla 2014 vo štvrtok sa konal 6. ročník turnaja o Pohár riaditeľky SOŠ v stolnom tenise. Organizátorom bola Stredná odborná škola Želovce
podrobnosti 14. 4. 2014

Annual English Essay Competition

Annual English Essay Competition je súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku, ktorá sa každoročne vyhlasuje pre študentov gymnázií. Tento školský rok sa do nej zapojilo 146 gymnázií a študenti poslali do súťaže 1060 esejí.

podrobnosti 11. 4. 2014

Výsledky olympiád z cudzích jazykov šk. rok 2013/2014

Naši žiaci úspešne reprezantovali školu na olympiádach v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku.podrobnosti 11. 4. 2014

Úspech mladých gymnazistov

Žiaci 1.A triedy Gymnázia A.H. Škultétyho majú obrovský dôvod na radosť. V celosvetovej súťaži projektov v anglickom jazyku The Project Competition, ktorú organizoval Oxford University Press, sa dostali medzi postupujúcich, čo znamená, že spomedzi 400 projektov sa umiestnili na 2. až 5. mieste.

podrobnosti 8. 4. 2014

Kováčova Bystrica

Tretieho apríla 2014 nás v Banskej Bystrici nehriali len slnečné lúče, ale aj pocit víťazstva. Naši študenti sa umiestnili na prekrásnych miestach v umeleckom prednese poézie i prózy "Kováčova Bystrica".


podrobnosti 3. 4. 2014

Vedomostná súťaž stredných škôl o olympizme

Dňa 26.3.2014 sa študenti Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši zúčastnili vedomostnej súťaže stredných škôl o olympizme, organizovanej vrcholnou inštitúciou olympizmu na Slovensku, Slovenským olympijským výborom.

Súťaž bola určená pre 3-členné družstvá, ktoré reprezentovali jednotlivé školy v banskobystrickom kraji.

podrobnosti 26. 3. 2014

Ďalšia veľká vedomostná súťaž: KLOKAN

24.2.2014 sa aj na našej škole konala celoslovenská matematická súťaž KLOKAN.

Študenti dostali testík, v ktorom bolo 24 úloh. Mali na ne 60 minút. Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom štyri z nich boli nesprávne. Stačí, ak ste našli tú správnu a úspech je zaručený! Ak sa ti to podarilo, získaš za úlohu 3, 4 alebo 5 bodov. Ak vyznačíš nesprávnu odpoveď, 1 bod stratíš. Ak nevyznačíš žiadnu odpoveď, body nezískaš, ale ani nestratíš. Čo je teda najvýhodnejšie? Oplatí sa riskovať a hádať? To už je vec stratégie...

podrobnosti 24. 2. 2014

Olympiáda ľudských práv

Dňa 10. decembra 2013 sme si pripomenuli Medzinárodný deň ľudských práv. Pri tejto príležitosti sme na našej škole zorganizovali školské kolo Olympiády ľudských práv.

Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov, ktorí prejavili veľmi dobré vedomosti v prvej časti súťaže, ktorou bol vedomostný test z oblasti ľudských práv a v druhej časti, ústnej časti olympiády, zas preukázali, aký majú dobrý prehľad v spoločensko-politickej oblasti, ukázali , ako sa vedia postaviť ku riešeniu každodenných problémov, k porušovaniu ľudských práv u nás i vo svete.

podrobnosti 10. 12. 2013

Medzinárodná súťaž EXPERT

Dňa 4.12.2013 sa aj tento školský rok na našej škole uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT. Do súťaže sa zapojilo 34 študentov našej školy.

podrobnosti 4. 12. 2013

ŠKOLSKÉ KOLO Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa v školskom roku 2013/2014 zapojilo do 6. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 20. 11. 2013 a zúčastnilo sa ho celkovo 21 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií.

podrobnosti 28. 11. 2013

Školské kolo chemickej olympiády

Dňa 19. 04. 2013 sa konalo školské kolo chemickej olympiády kategórie C. Zúčastnilo sa ho spolu 7 žiakov z kvinty a 1.A, z toho bolo 6 úspešných riešiteľov.

podrobnosti 22. 04. 2013

Úspech gymnazistov na súťaži „Mladý Európan“

18. apríla 2013 sa v Lučenci konalo regionálne kolo súťaže „Mladý Európan“, ktorej vyhlasovateľom je Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct na Slovensku. Súťaž je určená študentom 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebral podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič.

podrobnosti 22. 04. 2013

Úspešní študenti na olympiáde vo francúzskom jazyku

Dňa 19. marca sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Na tejto súťaži náš okres reprezentovali dvaja študenti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši: Gabúľová Agnesa, ktorá obsadila 2. miesto v kategórii 2A a Fónod Kristián, ktorý skončil na 4. mieste v kategórii 2B. Obidvom študentom gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

PhDr. Miroslava Babicová

25. 03. 2013

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 7. februára 2013 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv pozostávajúce z dvoch kôl: vedomostný test a vedomostná súťaž /ústna/ z pripravených téz o ľudských právach. Na tejto súťaži nás úspešne reprezentovala študentka tretieho ročníka, Valéria Püšpökyová, ktorá obsadila celkové 6. miesto a postúpila na celoštátne kolo, ktoré sa konalo v dňoch 20. - 22. marca 2013 v hoteli SOREA Máj v Liptovskom Jáne.

podrobnosti 25. 03. 2013

Informatická súťaž - iBobor

Tak ako v minulom roku sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor, do ktorej sa v tomto roku zapojilo 17 európskych krajín.
Naši žiaci súťažili v kategórii Seniori - 12. 11. 2012 a v kategórii Juniori - 13. 11. 2012.

podrobnosti 20. 11. 2012

Medzinárodná súťaž "Matematický náboj"

23. marca 2012 v sa v Bratislave a v Košiciach konala medzinárodná matematická súťaž "Matematický náboj". Je to tímová súťaž v ktorej vyhráva tím, ktorý za daný čas vyrieši najviac príkladov. 

podrobnosti 23. 3. 2012

Krajské kolo v aerobiku

V novembri nás dievčatá zo sexty reprezentovali na krajskom kole v aerobiku.

podrobnosti 28. 01. 2012