Projekty

Škola je zapojená do nasledovných projektov

Chain Reaction (Reťazová reakcia)

ROK REALIZÁCIE: 2015, 2016

KRÁTKY POPIS: Chain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu.
Stránka projektu
Doba realizácie: školský rok 2015/2016
Hlavný cieľ projektu: je rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín. Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu.
Do projektu sa zapojili študenti 1.A, 2.B a SEXTY, pod vedením Mgr. Drdošovej a Mgr. Horváthovej.

podrobnosti

Modernizácia, vzdelávanie a zameranie sa na prípravu žiakov na trh práce

ROK REALIZÁCIE: 2014, 2015

KRÁTKY POPIS: „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
Stránka projektu
kód ITMS: 26110130689
Doba realizácie: 05. 2014 – 11. 2015
Hlavný cieľ projektu: Inovovať vzdelávanie cez nové formy, metódy, pomôcky a vyškolených pedagógov s dôrazom na prípravu žiakov pre trh práce.
Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

ROK REALIZÁCIE: 2014

KRÁTKY POPIS:
Program: LIFE+ www.ec.europa.eu/environment/life
Akronym projektu: SMAPUDE_LIFE
Číslo projektu: LIFE12 INF/SK/000165
Organizátor: BIOMASA, združenie právnických osôb, 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743, www.biomasa.sk
Doba realizácie: 01. 09. 2013 – 31. 08. 2016
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody
Cieľové skupiny: Experti z odborných organizácií, starostovia a verejná správa, ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl, široká verejnosť
Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl

 • Interaktívné súťaže
 • Fotografické súťaže
 • Exkurzie
 • Prednášky
 • Vydanie a distribuovanie príručky o obnoviteľných zdrojoch energie

Uvedené podujatia a aktivity sú zamerané na sprístupnenie a sprostredkovanie poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie, a to v náučno-populárnej forme.

Škola spolupracujúca s UNICEF

ROK REALIZÁCIE: 2004 - 2013

KRÁTKY POPIS: UNICEF síce patrí medzi organizácie OSN, má však špecifické postavenie - je jediným fondom OSN, ktorý nie je financovaný zo strany OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Naša práca na pomoc deťom je úplne závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.

Naša škola sa v rámci spolupráce s UNICEF zapája do viacerých aktivít

Projekt "Školy pre Afriku" - pomáhame stavať školy

Medzinárodný projekt „Schools for Africa“ vznikol v roku 2004 zo spoločnej iniciatívy UNICEF, Nadácie Nelsona Mandelu a Hamburgskej spoločnosti.
Projekt Školy pre Afriku sa zameriava na pomoc tým najbezbrannejším a najznevýhodnenejším – sirotám, deťom žijúcim v extrémnej chudobe či dievčatám, ktorým je právo na vzdelanie odňaté z mnohých rôznych dôvodov.
Projekt pomáha deťom v 11 afrických krajinách: Angola, Malawi, Mozambik, Rwanda, Burkina Faso, Etiópia, Madagaskar, Mali, Niger, Juhoafrická republika a Zimbabwe.
V školskom roku 2011/2012 sa na našej škole uskutočnili dve veľké akcie: Vianočné trhy na škole v prvom polroku a Študenstský ples v druhom

Žiačky primy Julia Vaňová a Bianka Klinčoková boli v predaji vianočných pohľadníc Unicef najúspešnejšie a najaktívnejšie. Ako poďakovanie za snahu boli odmenené tričkom Unicef.
Najuspešnejším kolektívom sa stala trieda PRIMA. Na pamiatku dostali puzzle Unicef.
Vsetkym dobrovolnikom dakujem za snahu a za podopru aktivít Unicef.

Týždeň modrého gombíka

Tretí májový týždeň od 13. do 19. mája 2013 už po deviaty raz patril našej najväčšej celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka.
Výťažok zo zbierky tentokrát poputuje deťom do dvoch regiónov na severo-západe africkej Ugandy. Aj váš príspevok pomôže zabezpečiť deťom lepší prístup k bezpečnej pitnej vode a naučiť ich základom hygieny. Práve nedostatok pitnej vody a choroby spôsobené jej zlou kvalitou a nedostatočnou hygienou si vo svete vyžiadajú viac ako 4 000 detských životov každý deň. Uganda patrí medzi krajiny, kde je riziko vzniku choroby súvisiacej s vodou veľmi vysoké. Hnačkové ochorenia tu patria medzi druhých najväčších zabijakov malých detí.

Škola podporujúca zdravie

ROK REALIZÁCIE: 2004 - 2013

DONOR: VÚC

KRÁTKY POPIS: Projekt "Škola podporujúca zdravie" je medzinárodný projekt. Vo svete sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotnej organizácie od roku 1986. Na Slovensku sa začal presadzovať ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992.
Cieľom projektu je motivovať čo najviac žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov k ochrane svojho zdravia.

Národný projekt: „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“

ROK REALIZÁCIE: 2011-2013

DONOR: Ústav informácií a prognóz školstva

KRÁTKY POPIS: Cieľom projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť.

projekt realizácie modelového bezdrôtového sieťového riešenia (WIFI)

ROK REALIZÁCIE: 2010

DONOR: Slovak Telekom

KRÁTKY POPIS: Vytvorenie wifi siete pokrývajúcej všetky priestory školy. Sieť umožňuje pripojenie žiakov a učiteľov v priebehu celého dňa.

„Digitálni Štúrovci na školách“

ROK REALIZÁCIE: 2006

DONOR: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

KRÁTKY POPIS: Projekt bol zameraný na realizáciu e-learningových kurzov ECDL a angličtiny v počítačovej učebni školy.
Cieľom tohto projektu bolo využitie počítačových učební na školách v prospech širšej verejnosti. Takýmto spôsobom sa vzdelávacie aktivity v oblasti jazykových znalostí a počítačových zručností sprístupnili nielen žiakom a pedagógom, ale aj verejnosti.

Infovek Slovensko

ROK REALIZÁCIE: 2001

DONOR: Asociácia projektu Infovek, Bratislava

KRÁTKY POPIS: Cieľom Projektu Infovek Slovensko bolo prispieť k premene tradičnej školy na modernú, tvorivú školu tretieho tisícročia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Prostriedkom bolo celoplošné pripojenie základných a stredných škôl v Slovenskej republike na internet, spojené so zmysluplným využitím tohto média v pedagogickom procese.

Okrem toho sa naša škola v rámci výchovy a vzdelávania žiakov zapája do projektov organizovaných inými inštitúciami. Sú to napríklad tieto projekty:

 • Modelový európsky parlament,
 • Modelové zasadnutie OSN,
 • Jeden svet na školách,
 • Globálne aktívne školy,
 • Škola spolupracujca s UNICEF,
 • Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch