Gymnázium - prvý krôčik k vašej (lepšej) budúcnosti
venované žiakom 9.ročníka ZŠ

Rozhodnúť sa o smere ďalších krokov po ukončení štúdia na základnej škole, znamená rozhodnúť o svojej budúcnosti. Tieto kroky je preto veľmi dôležité zodpovedne a cieľavedome zvážiť spolu s rodičmi i výchovnými poradcami a učiteľmi.Vaša voľba by mala spájať vaše schopnosti a danosti s pocitom potreby realizovať sa v povolaní,ktoré sa vám páči. Je potrebné dôkladne zvážiť všetky podmienky štúdia na tej-ktorej škole, ako aj následné uplatnenie v živote a v spoločnosti. Rozhodujete sa predsa o svojej budúcnosti.

A budúcnosť, to je predovšetkým vzdelanie. Vzdelanie je večnou hodnotou a jeho dôležitosť bude iba rásť. Keď ešte prednedávnom postačila maturita, dnes je, a v budúcnosti ešte viac bude, potrebné predovšetkým vysokoškolské vzdelanie. Túto skutočnosť vám potvrdia aj štatistiky nezamestnanosti. Ak si ich prezriete, v ktoromkoľvek regióne na Slovensku najmenej nezamestnaných je práve s vysokoškolským vzdelaním. A práve školou, ktorá ponúka najširší záber všeobecného vzdelania a pripravuje mladých ľudí na vysoké školy všetkých smerov a typov je gymnázium.

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši oslávi v roku 2014 45 rokov svojej existencie. Je to jediná škola svojho druhu v okrese. Snaží sa byť a je otvorenou školou prístupnou nielen žiakom, ale aj ich rodičom, priateľom a celej verejnosti.

V rámci pomoci študentom, čo najkvalitnejšie sa pripraviť na čoraz náročnejšie prijímacie skúšky na vysoké školy, gymnázium si vypracovalo školský vzdelávací program, ktorý zodpovedá víziám MŠ SR. Školský vzdelávací program prináša pozitívnu zmenu vychádzajúc v ústrety študentom.
Aké sú teda pozitíva takéhoto učebného plánu? Počas prvých ročníkov získavate všeobecné základy zo všetkých predmetov, a tým všestrannú rozhľadenosť a v záverečnom - štvrtom ročníku si sami vyberáte tie predmety, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, či už s ohľadom na maturitné škúšky, alebo na prijímacie pohovory. Povinnými zostávajú iba slovenský jazyk, cudzí jazyk a telesná výchova.

Čo ponúka Gymnázium A.H.Škultétyho svojim študentom? Osobitný dôraz sa kladie na výučbu cudzích jazykov. V súčasnej dobe tvrdej konkurencie a otvorených hraníc len sotva nájdete dobré profesijné uplatnenie bez ovládania niektorého svetového jazyka. Znalosť najmenej dvoch svetových jazykov sa v súčasnosti stáva takmer nevyhnutná. Z pestrej ponuky jazykov si môžete vybrať anglický či francúzsky jazyk, ktoré patria medzi oficiálne jazyky európskych a svetových inštitúcií, spolu s nemeckým jazykom, jazykom blízkych susedských krajín, alebo španielsky jazyk a znovu sa dostvajúci do popredia ruský jazyk. Aj takto si rozširujete vaše možnosti uplatnenia sa v novovznikajúcich zahraničných firmách či organizáciách.
Výučba jazykov je organizovaná v spolupráci s medzinárodnými organizáciami akou je Alliance Francaise a tiež sa využíva aj pomoc zahraničných lektorov (najmä francúzsky hovoriacich).

Hodiny slovenského jazyka a literatúry spolu s históriou vám však nedajú zabudnúť na svoje korene a podporia vaše vlastenecké cítenie.
Spoločnosť však nepotrebuje len jazykovozdatných ľudí, ale ja ľudí všestranne vzdelaných, schopných argumentovať, logicky myslieť a samostatne rozhodovať. V týchto oblastiach vám pomôžu vedomosti nadobudnuté na hodinách matematiky, fyziky, či chémie. Potrební sú aj ľudia, ktorí sú schopní chrániť seba, iných i prírodu a uvedomujú si dôležitosť ochrany už aj tak poriadne zničeného životného prostredia. Poznatky z biológie a geografie, či chémie vám zaručia odpovede na mnohé problémy z daných oblastí. Naša škola sa svojimi aktivitami zapája do projektu Zdravá škola.

Prostredníctvom projektu Infovek získalo gymnázium vybavenie učebne najmodernejšou počítačovou technikou s pripojením na internet. V ďalších rokoch sme vybudovali multimedálnu učebňu a počítačové jazykové laboratórium. Výpočtová technika sa zapája do moderných vyučovacích metód nielen na hodinách informatiky, ale aj pri výučbe iných predmetov.

Človek sa nestáva človekom iba prostredníctvom vedomostí z prírodovedných, či jazykovedných oblastí. Nezabúdame na rozvoj samotnej osobnosti človeka, preto si môžete vybrať také predmety, akými je etika, estetika, či náboženstvo.
Uvedomujeme si dôležitosť harmonicky rozvinutej osobnosti žiaka a v duchu kalokagatie a hesla staroolympijského Grécka: "v zdravom tele zdravý duch" využívame moderné metódy a formy rozvoja telesnej stránky našich študentov na hodinách telesnej výchovy i v záujmových krúžkoch. Široké možnosti realizácie telových a športových aktivít (aj v rámci povinnej telesnej výchovy) poskytujú: telocvičňa školy, športový areál, mestská hala, krytá plaváreň s posilňovňou, školská posilňovňa, v zime klzisko pri škole. Naši študenti sa zúčastňujú na plaveckom a lyžiarskom kurze i na kurzoch ochrany človeka a prírody. Aj žiaci, ktorí nedosahujú vynikajúce študijné výsledky, získavajú pocit úspechu za svoje výkony najvyššie ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy v športovej oblasti. Veľmi príťažlivé pre študentov sú návštevy rôznych vrcholných športových podujatí v rámci školy, napr. hokej, basketbal, futbal našich reprezentantov Slovenska a možnosť stretnutia sa so svojimi športovými idolmi. Poskytnutá je vám aj príprava na štúdium so zameraním na telesnú výchovu na vysokých školách.

V rámci mimoškolskej činnosti vám naše gymnázium ponúka možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch: hokejbalovom, futbalovom, volejbalovom, tenisovom, biologickom, chemickom, matematickom, internetovom, počítačových sietí, historickom a fyzikálnom.
No nie všetky mimoškolské aktivity sú zamerané na činnosť záujmových krúžkov. Študenti majú možnosť poznávať európske mestá a ich históriu. Prostredníctvom historických exkurzií navštívili Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Česko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko a Nemecko. V r. 2005 sa uskutočnilo putovanie po škandinávskych mestách. Tieto aktivity prinášajú pre študentov množstvo nových poznatkov a skúseností.
Ďalej sa máte možnosť v priebehu školského roka zúčastniť na rôznych kultúrnych a iných podujatiach (napr. študentský ples, diskotéky, súťaž v aranžovaní vianočných dekorácií...), ako aj akcií organizovaných samotnými študentmi (koncerty, športové turnaje...).
Ak si chcete vyskúšať svoj organizačný talent a ukázať silné stránky vašej osobnosti, staňte sa členom Študentskej rady.

Naše Gymnázium A.H.Škultétyho nepatrí síce k najväčším a najznámejším na Slovensku, výsledky má však porovnateľné s tými najväčšími a najznámejšími. Samotná štatistika úspešnosti prijatia na vysoké školyza posledné roky potvrdzuje kvalitu prípravy študentov na našej škole. V školskom roku 2011/2012 bolo prijatých 80% študentov maturitných ročníkov. Na porovnanie uvádzame aj celoslovenský priemer - 60% prijatých maturantov. naša škola sa umiestnila na 10 mieste v BBSK v hodnotení úspešnosti stredných škôl pri prijímamí žiakov na vysoké školy.

Naši študenti sa každoročne zúčastňujú na rôznych olympiádach (matematická, chemická, biologická, v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom jazyku), zapájajú sa do stredoškolských odborných činností, či športových súťaží. Zaujímajú sa a sú úspešnými riešiteľmi súťaží z histórie a nezaostávajú ani v oblasti vlastnej tvorby a recitačných súťaží. Každoročne naše gymnázium reprezentuje na krajských kolách približne 50 študentov a okolo 20 študentov postúpi aj na celoslovenské (celoštátne, republikové) kolá. Dokonca máme aj účastníkov medzinárodných kôl olympiád - v r. 1998 bol Andrej Teren na chemickej olympiáde v Austrálii. V r. 2002 získala Ivana Búryová bronzovú medailu v biologickej olympiáde v Lotyšsku a v roku 2003 ju obhájila na tej istej olympiáde v Bielorusku. Miroslav Cibuľa sa zúčastnil olympiády v nemeckom jazyku v Poľsku

Tieto umiestnenia a výsledky potvrdzujú správnosť prístupu našich pedagógov k vyučovaniu jednotlivých predmetov a svedčia o vynaložení množstva úsilia a snahy v ich každodennom poslaní. Na Gymnáziu A.H.Škultétyho študovali žiaci, ktorí sa uplatnili vo všetkých oblastiach spoločenského aj verejného života, či v regióne, na celom Slovensku alebo vo svete. Mnohí z nich sú vedeckí pracovníci, pracovníci ministerstiev a pod. Myslite preto aj vy, mladí ľudia, na vašu budúcnosť a rozhodnite sa zodpovedne.