Maturita 2020

Cieľom maturitnej skúšky je:

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 upravuje:

Časový harmonogram ústnych maturitných skúšok - internetová žiacka knižka

Usmernenie k hodnoteniu maturitnej skúšky 2014

Usmernenie k hodnoteniu maturitnej skúšky 2014