Časti MS jednotlivých predmetov

MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ), pričom interná časť môže mať písomnú formu (PFIČ) aj ústnu formu (ÚFIČ).

EČ MS je test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov a z matematiky v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu.

PFIČ MS je vypracovanie jednej z centrálne zadaných tém alebo zadaní. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu.

ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Koná sa zo všetkých predmetov MS.

EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry je centrálne vypracovaný test obsahujúci osem ukážok. Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Čas na vypracovanie úloh testu je 90 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch tém. Žiak si vyberie jednu tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Žiak môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude pripravená v učebni.

EČ MS zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B2 je centrálne vypracovaný test, ktorý overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Čas na vypracovanie 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou je 120 minút. Po prestávke nasleduje PFIČ MS, ku ktorej je centrálne pripravené zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme, preložené do každého cudzieho jazyka, ktoré vypracujú všetci žiaci. Čas na vypracovanie je 60 minút.

EČ MS z matematiky je centrálne vypracovaný test obsahujúci 30 úloh. Z nich prvých 20 sú úlohy s krátkou odpoveďou, posledných 10 sú úlohy s výberom odpovede z piatich ponúkaných možností. Čas na vypracovanie úloh testu je 120 minút. Počas EČ MS z matematiky žiak môže používať iba prehľad vzťahov na poslednom liste testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Nesmie používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľnú kalkulačku a kalkulačku s grafickým displejom.

Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka.

Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni.
Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú! Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede (výnimkou je informatika a deskriptívna geometria, v ktorých je na prípravu určených 30 minút) a následne 20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom monológu alebo dialógom s členmi predmetovej maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti.

V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz a vypne mobilný telefón.

Termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, určí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný odbor školstva príslušného obvodného úradu.

ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov, okrem jej EČ a PFIČ, sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou (PMK).
PMK zo všeobecnovzdelávacích predmetov tvorí predseda a dvaja skúšajúci (skúšajúci a prísediaci).
V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac PMK pre daný predmet.
V jednom dni môže PMK vyskúšať najviac 24 žiakov.
Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť MS najviac z troch predmetov.

PMK hodnotí každú úlohu maturitného zadania samostatne.
PMK sa na svojom prvom zasadnutí dohodne na spôsobe stanovenia hodnotenia jednotlivých úloh maturitného zadania.
Každá úloha maturitného zadania má istú váhu vzhľadom na celkové hodnotenie.
Celkovým hodnotením ÚFIČ z daného predmetu je známka, ktorá vznikne ako vážený priemer známok jednotlivých úloh zadania

Vážený priemer zaokrúhľujeme na celé číslo, pričom číslo s desatinnou časťou

Ak sa hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu maturitnej skúšky, pri výslednej známke ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu počas jeho štúdia.

Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do piatich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku.

Prípadné námietky voči hodnoteniu písomnej a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky môže podať žiak, jeho zákonný zástupca alebo ním poverená osoba písomne Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku príp. do ôsmich dní od jej vykonania.

Ak podaná námietka je opodstatnená voči hodnoteniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov.

Ak podaná námietka je opodstatnená voči hodnoteniu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii. Preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení.

Každá časť a forma MS sa hodnotí zvlášť. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v danom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.