Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy.

Vyjadruje sa k nasledovným témam:

Zloženie rady školy

Mgr. Miroslava Čopová zástupca pedagogických zamestnancov - predsedníčka rady
Mgr. Martina Demeterová zástupca pedagogických zamestnancov
Mária Ďurkovičová zástupca nepedagogických zamestnancov
Bc. Dáša Gajdošová delegovaná zriaďovateľom
Mgr. Imrich Kováč delegovaný zriaďovateľom
MUDr. Ondrej Kollár delegovaný zriaďovateľom
Radomír Wágner delegovaný zriaďovateľom
Ing. Ladislav Benyovics zástupca rodičov
MUDr. Slávka Ďurišová zástupca rodičov
Ing. Marián Vrško
zástupca rodičov
Maximilián Ďurov
zástupca žiakov