Jazyková škola

Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši funguje už od školského roku 2010/2011. Vznikla na základe predchádzajúcich dobrých skúseností, keď na našom gymnáziu mala pobočku Jazyková škola v Lučenci a od vtedy je to stále jediná jazyková škola svojho druhu v okrese Veľký Krtíš.

Jazyková škola ako súčasť Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho poskytuje žiakom všeobecné jazykové vzdelanie. Jej cieľom je komunikácia v cudzích jazykoch založená na zvládnutí všeobecných i komunikačných jazykových kompetencií.

Jazyková škola sa zameriava na prípravu všetkých vekových kategórií a pri tvorbe učebných plánov, výbere vyučovacích metód a foriem zohľadňuje vek poslucháča školy. Na jazykovej škole poskytujeme štúdium cudzieho jazyka pre žiakov základných škôl, stredných škôl ale aj pre dospelých uchádzačov bez obmedzenia veku. Poskytujeme jazykové vzdelávanie pre úplných začiatočníkov, pre záujemcov, ktorí pociťujú potrebu zdokonaliť sa v cudzom jazyku i pre tých, ktorí majú ambíciu získať základnú štátnu záverečnú skúšku na úrovni B2 podľa spoločného európskeho referenčného rámca.

Vyučovanie prebieha v priestoroch gymnázia, v skorších i neskorších popoludňajších hodinách tak, aby to vyhovovalo žiakom škôl i pracujúcim, s použitím moderných didaktických pomôcok a metód vyučovania pod vedením plne kvalifikovaných vyučujúcich cudzích jazykov s bohatou pedagogickou praxou a s dobrými výsledkami, čoho dôkazom je vysoká úspešnosť absolventov školy na štátnych jazykových skúškach.

Ponuka kurzov

Na našej jazykovej škole v súčasnosti ponúkame štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka v nasledovných kurzoch:

  Juniorský kurz
- určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, ktorí sa chcú príťažlivou formou zdokonaliť v používaní cudzieho jazyka
  Konverzačný kurz
– určený najmä pre stredoškolákov ako prípravu na maturitnú skúšku, ale aj pre tých, ktorí si chcú rozvíjať komunikačné zručnosti v cudzom jazyku
  Seniorský kurz
– určený pre dospelých záujemcov, ktorí majú záujem získať základné komunikačné zručnosti v bežných životných situáciách

Tieto 3 kurzy majú časovú dotáciu 2 hodiny do týždňa, čo je 70 hodín ročne.

Okrem nich ponúkame žiakom aj kurzy so 4 hodinovou týždennou dotáciou, to znamená, že žiaci majú 2 krát do týždňa po 2 vyučovacie hodiny, čo je spolu 140 hodín ročne.
Sú to kurzy v ktorých jazyková škola postupne pripravuje svojich žiakov na vykonanie základnej štátnej záverečnej skúšky. Záujemcovia o vykonanie takejto jazykovej skúšky môžu byť aj úplný začiatočníci, ktorí sa daný cudzí jazyk ešte neučili a pre ktorých naša škola ponúka 1. a 2. ročník základného kurzu, pre pokročilých následne ponúka 1. a 2. ročník stredného kurzu a na záver prípravný kurz na základnú štátnu záverečnú skúšku. Do týchto kurzov (okrem 1. ročníka základného kurzu) sú uchádzači prijímaní na základe vstupných testov, ktoré sa konajú na začiatku septembra, resp. na základe certifikátu, osvedčenia z predchádzajúceho ročníka.

Jazyková škola - plagát