Informácie o prijímacom konaní na Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho pre školský rok 2021/2022

Oznam

V školskom roku 2021/2022 otvára Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši:
  - jednu triedu osemročnej formy štúdia - 20 žiakov
  - jednu triedu štvorročnej formy štúdia - 25 žiakov

Prijímanie žiaka na gymnázium

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Upozornenie: Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu možno prijať uchádzača len do prvého ročníka po absolvovaní piateho ročníka základnej školy. Ustanovenia zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov stredných škôl sa na osemročné vzdelávacie programy gymnázií nevzťahujú.

Uchádzač o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy v rovnakom termíne ako uchádzač o 4-ročný vzdelávací program ( 8. apríl 2021.).

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 pre osemročné vzdelávacie programy

do 26. februára 2021
- riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy.
do 8. apríla 2021
- termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy
K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
do 16. apríla 2021
- riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na gymnázium
Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
1.termín: 3. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. máj 2021
2.termín: 10. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. máj 2021
do 20. mája 2021
- riaditeľ strednej školy rozhodne oprijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
- riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
- riaditeľ strednej školy doručí rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiakacez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky
do 25. mája 2021
- zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium
- potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3
- riaditeľ strednej školy zverejní počet obsadených miest apočet voľných miest nawebovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy
do 6. júna 2021
- riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok v prípade nenaplnenia počtu miest.

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 pre štvorročné a päťročé vzdelávacie programy

do 26. februára 2021
- riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy.
do 8. apríla 2021
- termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy
K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
do 16. apríla 2021
- riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na gymnázium
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov sa koná v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021
1.termín: 3. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. máj 2021
2.termín: 10. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. máj 2021
do 20. mája 2021
- riaditeľ strednej školy rozhodne oprijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
- riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
- riaditeľ strednej školy doručí rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiakacez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky
do 25. mája 2021
- zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium
- potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3
- riaditeľ strednej školy zverejní počet obsadených miest apočet voľných miest nawebovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy
do 6. júna 2021
- riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok v prípade nenaplnenia počtu miest.

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ - obsahuje prílohu č.3 - vzor záväzného potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium.

Elektronická prihláška
Prihláška na osemročné štúdium
Prihláška na štvorročné štúdium
Pokyny pre vyplňovanie prihlášky na SŠ

Údaje o škole do prihlášky

Kód školy z registra škôl: 000160709
Názov strednej školy: Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš
Kód študijného odboru: 7902J00
Názov študijného odboru: gymnázium

Kritériá prijímania do PRIMY

Kritériá prijímacích skúšok žiakov ZŠ do 1. ročníka (primy) 8-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2021/2022

podrobnosti 18. 02. 2021

Kritériá prijímania do 1. ročníka 4-ročného štúdia

Kritériá prijímacích skúšok žiakov ZŠ do 1. ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2021/2022

podrobnosti 18. 02. 2021

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠ SR a MZ SR s prihliadnutím na návrh riaditeľov stredných škôl alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.

Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

Rozhodovanie o prijatí: O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.
Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl

  • do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu maloletého uchádzača,
  • podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy,
  • termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium

SLOVENSKÝ JAZYK
Obsah prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.
MATEMATIKA
Test prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.

Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium

SLOVENSKÝ JAZYK
Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 5. ročníka základnej školy.
MATEMATIKA
Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 5. ročníka základnej školy.