CISCO NETWORKING ACADEMY

Program Cisco Networking Academies predstavuje revolučné partnerstvo medzi spoločnosťou Cisco Systems a vzdelávacími inštitúciami. Vďaka celému radu novodobých progresívnych výukových médií a metód ide až za hranice bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky a pomáha študentom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových technológií v prostredí, v ktorom si môžu študenti všetko prakticky overiť.

Informačná ekonomika si bude od pracovníkov vyžadovať doposiaľ nebývalú úroveň znalosti technológie. Niekoľko skutočností predznamenáva potenciálnu krízu na trhu pracovných miest:

Naša škola zriadením lokálnej Cisco Networking Academy dáva svojim študentom možnosť získať vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia uplatniť sa v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví.

Náplň programu

Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. Vzdelávanie v každej etape je organizačne rozdelené do štyroch tzv. študijných semestrov - ucelených tematicky zameraných blokov. V priebehu každého semestra absolvujú študenti stanovený počet priebežných testov a záverečný test (tak teoretický ako aj praktický), podľa zostaveného časového plánu štúdia.

Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka, umožňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA) a po absolvovaní druhej etapy (semestre 5. až 8.) získanie certifikátu označovaného ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).

Študijný semester trvá spravidla 2 až 5 mesiacov, pričom študijná náročnosť každého semestra v prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia (ide o súhrn viacerých foriem štúdia: riadeného samoštúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácie).

Štúdium v rámci vyššieho semestra je možné zahájiť len po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho semestra (na konci každého semestra sú vykonávané záverečné teoretické a praktické skúšky). Frekventanti po úspešnom absolvovaní druhého a štvrtého semestra získavajú špeciálny certifikát vydávaný firmou Cisco.

Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Vlastné vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v jazyku slovenskom.

Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťujú školiace pracoviská, vybavené nevyhnutným laboratórnym zázemím, prostredníctvom špeciálne vyškolených, certifikovaných pedagógov. Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia prostredníctvom tzv. komunitného prostredia - servera Cisco Systems

PROGRAM CCNA Routing&Switching

Program pripravuje študentov na ich budúcu kariéru profesionálov v oblasti IT, tak pre potrebu malých ako aj veľkých spoločnosti. Vzdelávací program CCNA Routing&Switching poskytuje komplexný prehľad o oblasti sieťových technológií: od základov až po pokročilé aplikácie a služby. Ponúka výučbu teórie do hĺbky, podnetné laboratórne cvičenia a detailný prehľad o prevádzkových protokoloch. Je určený predovšetkým pre študentov, ktorí sú schopný samostatne riešiť problémy a tvorivo analyzovať prevádzkové situácie, pre študentov s pokročilou schopnosťou riešiť problémové situácie a s analytickými schopnosťami alebo pracujúcich profesionálov, ktorí majú záujem o budovanie svojej kariéry a získanie priemyselného certifikátu.

Kurzy programu CCNA Routing&Switching zahrňujú moderné internetové technológie, ktoré umožňujú študentom realizovať interaktívne aktivity, ktoré simulujú výučbu a napomáhajú pri zapamätaní si získaných vedomostí. Využívanie moderných e-learningových technológií zahŕňa multimédiá, aktivity založené na technológii Flash, videá a interaktívne kvízy, ktoré ponúkajú rozličné vzdelávacie štýly, zvýšenú chápavosť a poskytujú bohaté vzdelávacie skúsenosti.

Vzdelávací program CCNA Routing&Switching pozostáva zo štyroch kurzov:

1. Introduction to Networks

2. Routing and Switching Essentials

3. Scaling Networks

4. Connecting Networks

Introduction to Networks je prvým kurzom a pre začatie štúdia nie je potrebné absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu. Pre absolvovanie ďalších troch kurzov však je potrebné absolvovať prvý kurz. Pri štúdiu je odporúčané dodržať poradie kurzov.

CISCo aktuálne

V školskom roku 2016/2017 je v našej CISCO akadémii otvorený jeden kurz programu CCNA Routing&Switching:

  • 1. semester - Introduction to Networks - 10 študentov

Modernizácia vybavenia laboratória CCISCO akadémie.

Naša škola realizuje projekt EÚ „Modernizácia, vzdelávanie a zameranie sa na prípravu žiakov na trh práce“. V rámci tohto projektu sa nám podarilo rozšíriť technické vybavenie laboratória CISCO akadémie o nové zariadenia:

  • 3 ks - router CISCO1941/K9
  • 6 ks - switch Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN
  • 2 ks - WI-FI wouter Linksys EA Series 3500

30. 4. 2015

Premierová účasť nášho družstva na súťaži Networking Academy Games.

Po tom čo na začiatku tohto školského roka začala na našej škole pôsobiť lokálna Cisco Networking Academy, prišiel čas aby si študenti overili získané vedomosti a zručnosti v konkurencii študentov ostatných akadémií na Slovensku.

Družstvo našej školy v zložení Denis Demeter (septima), Peter Dräxler (septima) a Richard Púpala (IV.B) sa zúčastnilo 9. ročníka prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games, NAG 2014.

podrobnosti 30. 4. 2014

Viac informácií o programe CISCO NETWORKING ACADEMY:

Ing. Jozef Meliško
hlavný kontakt LCNA Gymnázia A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
e-mail: gymvk(at)svsbb.sk tel: 0905 824 306