História školy

Vznik a vývoj našej školy je nerozlučne spätý so spoločensko - ekonomicko - politickými podmienkami tohto regiónu, kde sa stretáva Novohrad s Hontom, na severe ho lemuje Krupinská planina a na juhu tvorí hranici nielen okresu, ale aj štátu, rieka Ipeľ. Tento kút Slovenska, ktorému "bohovia" neboli nikdy zvlášť naklonení, bol odrezaný od vyspelejších regiónov aj preto, že cez toto územie neprechádzala železnica, nebol tu žiaden priemysel a poľnohospodárska malovýroba ledva uživila svojich. Básnik by povedal „panenská to zem“. I za vzdelaním museli štúdiachtiví jedinci putovať do škôl v Lučenci alebo ešte ďalej, lebo na Modrokamensku sa nachádzala jediná meštianska škola a to práve v mestečku Modrý Kameň.

Keď Okresný národný výbor v Modrom Kameni začal po vojne pracovať, vznikli snahy o vytvorenie stredného školstva. Na základe zákona o základnej úprave jednotného školstva z 21. 4. 1948 došlo najskôr k zjednoteniu bývalej ľudovej a meštianskej školy na osemročnú strednú školu a ďalšou školskou reformou vymedzenou zákonom č. 35/53 sa zriaďovali jedenásťročné stredné školy. Táto reforma podnietila oceňovať snahy miestnych funkcionárov na zriadenie školy tohto typu aj v Modrom Kameni. Reformu riadilo povereníctvo školstva pod vedením vtedajšieho povereníka Ernesta Sýkoru, známeho predtým zo stavieb mládeže (TM B. Štiavnica). JSŠ v Modrom Kameni ustanovilo KNV v Banskej Bystrici, aby splnilo úlohu, že v každom okrese musí byť takýto typ školy s maturitou - vtedajší vedúci školského odboru KNV v Banskej Bystrici Matej Gašpar. V Modrom Kameni sa v šk. roku 1954/55 vytvorila 9. trieda, preto lebo Modrý Kameň bol vtedy okresným mestom, mal novovybudovanú školu, v ktorej sídlili triedy OSŠ. Vo Veľkom Krtíši na vtedajšom „Sídlisku“ ešte nebola postavená škola a žiaci chodili do OSŠ v M. Kameni. Autobusové spojenie bolo tiež centrované do M. Kameňa. Teda 1. 9. 1954 sa začala písať história dnešného gymnázia. Prvým riaditeľom JSŠ sa stal dovtedajší riaditeľ OSŠ v M. Kameni Pavol Javor, ktorý prišiel na školu v r. 1951 z Veľkej Čalomije a vystriedal Antona Sirágiho v tejto funkcii. Zástupcom riaditeľa bol Ján Černík, predtým pracovník odboru školstva v M. Kameni. Zároveň s otvorením školy 1. 9. 1954 sa vytvorila pri JSŠ aj večerná škola - ŠPZ, a zároveň v prevádzke bol ŽD s možnosťou celodennej stravy a ubytovania.

Základnými organizačno - systémovými zmenami boli predovšetkým pretvorenie JSŠ na SVŠ v šk. roku 1960/61, organizačné osamostatnenie sa od základnej 9. ročnej školy v r. 1965 a nakoniec premena na gymnázium v šk. roku 1969/70 so súčasným prechodom z trojročného vyučovacieho cyklu na štvorročný. Základným cieľom školy od jej vzniku až po súčasnosť bolo poskytnúť všeobecné stredné vzdelanie, pripraviť študentov na štúdium na vysokých školách ako aj na uplatnenie sa v praxi bezprostredne po ukončení školy. Škola mala zároveň zohľadniť diferencovaným spôsobom záujmy žiakov z hľadiska ich budúcej profesijnej orientácie. Preto už SVŠ sa postupne profilovala zo školy tzv. základného typu (od r. 1965) na dve vetvy - humanitnú a prírodovednú, pričom, keďže bola len jedna trieda v každom ročníku, mali všeobecné zameranie, postupne ako pribúdali triedy aj prírodovedné zameranie. Zavádzali sa taktiež voliteľné a nepovinné predmety a vyučovalo sa i prakticky sa uskutočňovala výrobná prax. Táto sa realizovala v skupinách žiakov na ČSAD a ŠM.

Žiaci vykonávali tzv. kvalifikačné skúšky od šk. r. 1963/64 na ČSAD a ŠM. Po prvýkrát 10. apríla 1964. Skúšky sa skladali z praktickej a teoretickej časti. Po úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky príslušné podniky vydali o vykonaní skúšky. Na ČSAD „maturovalo“ 10 a na ŠM 6 žiaci. V ďalšom šk. r. vykonalo skúšky 46 žiakov.

Koniec desaťročia znamená aj koniec SVŠ v M. Kameni. V roku 1969 po vzniku okresu V. Krtíš, sa škola po 15 rokoch sťahuje do V. Krtíša.

Vo V. Krtíši v sídle okresu sa začína písať ďalšia kapitola našej školy.

V šk. roku 1969/70 boli paralelne triedy SVŠ a 1. gymnaziálna trieda. Triedy SVŠ sa v 2. a 3. ročníku delili podľa zamerania na humanitné a prírodovedné, gymnaziálne triedy boli prírodovedného alebo všeobecného zamerania.

Od roku 1978 sa v rámci „Zdokonaľovania školskej sústavy“ s cieľom zlepšiť uplatnenie gymnázia v praxi začali vyučovať tzv. bloky voliteľných predmetov. Postupne sa zaviedlo vyučovanie základov poľnohospodárstva, základov strojárstva, ekonomiky a organizácie. (V šk. roku 1992/93 sa zaviedlo v rámci voliteľných predmetov vyučovanie programovania a informatiky). Vyučovala sa aj technika administratívy, technické kreslenie, polytechnická výchova, deskriptívna geometria, základy práva, latinčina, základy knihovníctva a osvety, základy účtovníctva. Funkciu vedúceho učiteľa odborných predmetov postupne vykonávali RNDr. Darina Kortišová a Mgr. Emma Pierogová. Prví maturanti z odborných predmetov boli v šk. roku 1981/82. Posledné organizačno - obsahové zmeny na gymnáziu vychádzajú zo zákona č. 171/90 a následných smerníc, podľa ktorých sa gymnázium vnútorne profiluje na zameranie (všeobecné, prírodovedné, jazykové, spoločenskovedné ...) podľa záujmu študentov, posilnením hodinovej dotácie určitých predmetov od 2. do 4. ročníka a výberom voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku. V tomto období prevažuje všeobecné zameranie a 2 triedy majú zameranie na prírodovedné predmety.

S vývojom školy je úzko späté zriadenie tried osemročného gymnaziálneho štúdia so zameraním na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 1. 9. 1993, počnúc primou.

V šk. roku 1990/91 bola zriadená Jazyková škola pri Gymnáziu vo Veľkom Krtíši. Boli otvorené 2 kurzy, a to kurz nemeckého jazyka, v ktorom vyučovala p. Mgr. Eva Slobodníková a kurz francúzskeho jazyka, v ktorom sa vystriedalo niekoľko vyučujúcich: PhDr. Arpád Daráž, Ing. Tomaškin, MUDr. Klára Lalíková a Mgr. Jana Raganová. Jazyková škola vznikla vďaka neúnavnej snahe PhDr. A. Daráža, ktorý akoby len čakal na jej otvorenie a potom následne v novembri po zákernej chorobe skonal.

V šk. roku 1993/94 bola zriadená Sociálno - právna akadémia v odbore sociálno - právna činnosť. Je to dvojročné kvalifikačné pomaturitné štúdium v dennej forme a v ŠPZ. Nachádzala sa v budove gymnázia, s ktorými ju spájalo okrem spoločných priestorov aj spoločné riaditeľstvo a vyučujúci všeobecnovzdelávacích aj niektorých odborných predmetov. V súčasnosti má akadémia osobitné priestory.

Nezastupiteľné miesto vo výchove a vzdelávaní má učiteľ a úroveň jeho pedagogických schopností uplatňovaných v každodenne činnosti. Preto história našej školy je súčasne aj históriou tvorby, formovania i premien v pedagogickom zbore. V prvom desaťročí boli vyučujúci výberových tried JSŠ i SVŠ vlastne súčasťou jedného veľkého zboru pozostávajúceho z učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy a tretieho stupňa výberových tried IX. X. XI. ročníka, pričom všetky stupne boli zastrešené spoločným riaditeľstvom. Až po organizačnom osamostatnení školy v r. 1965 dochádza k dotvoreniu plne samostatného zboru strednej školy. Počet vyučujúcich vo výberových triedach JSŠ a na SVŠ sa pohyboval v jednotlivých rokoch v závislosti od množstva tried a až do r. 1970 neprekročil hranicu 9 interných učiteľov. V 70. a 80. rokoch rozšírením školy na 8. tried vzrástol počet pedagógov gymnázia na 18 a po vzniku 8 ročného štúdia a SPA od šk. roku 1993/94, keď od 1. 9. 1993 mala 12 tried gymnaziálnych 1 triedu SPA a 2 triedy v jazykovej škole dosiahol počet interných učiteľov 31. Ako niť vo vývoji školy sa tiahne snaha dosiahnuť plnohodnotné kvalifikované vyučovanie. Najmä v prvých rokoch pôsobila na škole značná časť učiteľov, ktorí si súbežne s pedagogickou praxou dopĺňali aj pedagogické vzdelanie. Plná kvalifikovanosť sa prakticky dosiahla až v druhej polovici 70. rokov a v súčasnosti je pedagogický zbor tiež plne kvalifikovaný. Kvalifikovanosť vyučovania cudzích jazykov, a to anglického a španielskeho zabezpečujeme ešte zahraničnými lektormi z Veľkej Británie, USA a Kostariky od roku 1991.

Dôležitou súčasťou pedagogického zboru boli a sú aj externí učitelia, bez ktorých vzhľadom na časté organizačné - obsahové zmeny i pohyb v zbore, by vyučovanie nemohlo byť plnohodnotne zabezpečené.