Dobrovoľný maturitný predmet

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy a v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka. Žiak gymnázia vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý predmet) alebo ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza.

Žiak svoju neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nemusí ospravedlniť (§89 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.). Za neúčasť sa považuje aj neodovzdanie OH, resp. odmietnutie odpovede pri ÚFIČ.