Cudzí jazyk

Žiak gymnázia vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak môže skladať MS z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku. Ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý predmet) alebo ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.