Termíny konania MS

MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka alebo september alebo február nasledujúceho školského roka).

Termín EČ a PFIČ MS určuje MŠVVaŠ SR. V tomto školskom roku určilo riadny termín EČ a PFIČ MS nasledovne:

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. marca až 3. apríla 2020.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2020. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Termín ÚFIČ MS určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja (OŠ ObÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka. V tomto školskom roku to môže byť v čase od 18. mája 2020 do 5. júna 2020. Pred začiatkom konania ÚFIČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania („akademický týždeň“). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.