Predmety maturitnej skúšky

Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

Skupiny predmetov MS:

skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety:

 1. a) anglický jazyk,
 2. b) francúzsky jazyk,
 3. c) nemecký jazyk,
 4. d) ruský jazyk,
 5. e) španielsky jazyk,
 6. f) taliansky jazyk

skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety:

 1. a) dejepis,
 2. b) geografia,
 3. c) náuka o spoločnosti,
 4. d) občianska náuka

skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety:

 1. a) biológia,
 2. b) fyzika,
 3. c) chémia,
 4. d) informatika,
 5. e) matematika

skupinu ostatných predmetov tvoria predmety:

 1. a) dejiny umenia,
 2. b) deskriptívna geometria,
 3. c) ekológia,
 4. d) ekonomika,
 5. e) estetika,
 6. f) evanjelické náboženstvo a. v.,
 7. g) chorvátsky jazyk,
 8. h) katolícke náboženstvo,
 9. i) kresťanská etika,
 10. j) latinčina,
 11. k) literárna tvorba,
 12. l) maďarský jazyk a literatúra,
 13. m) muzikál,
 14. n) poľský jazyk,
 15. o) praktická časť odbornej zložky,
 16. p) právo,
 17. q) psychológia,
 18. r) reformované náboženstvo,
 19. s) slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 20. t) stretnutia s ľudovou kultúrou,
 21. u) športový manažment,
 22. v) teoretická časť odbornej zložky,
 23. w) ukrajinský jazyk a literatúra,
 24. x) základy športovej prípravy,
 25. y) umenie a kultúra,
 26. z) rómsky jazyk a literatúra,
 27. aa) ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení MŠVVaŠ SR