Slávnostná akadémia - príhovor riaditeľa

Vážení hostia, rodičia, milé kolegyne, kolegovia, študenti !

Hovorí sa , že viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním nás učiteľov. Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom, ani infláciou. Cieľom vari každého učiteľa je vykresať z dieťaťa človeka, podchytiť to, čo je v ňom. Pozitívne ho rozvíjať tým správnym smerom, vyzbrojiť ho do života vedomosťami, ktoré zúročí či už v ďalšom štúdiu na vysokých školách, alebo v samotnej praxi.
Ja pevne verím, že celý profesorský zbor nášho gymnázia sa počas uplynulého školského roka riadil týmito vznešenými myšlienkami.

Ani sme sa nenazdali a už sme sa ocitli na jeho konci, konci školského roka 2016/2017. Na úvod by som sa rád srdečne poďakoval svojim kolegom za vzájomnú spoluprácu a podporu počas celého roka. Moje poďakovanie v nemalej miere patrí aj všetkým študentom našej školy, ktorí nám výdatne pomáhali pri organizovaní akcií na našej škole. Viaceré z nich uvidíte dnes na prezentácií a verím, že sa tam spoznáte.

Pomáhali ste nám svojimi jazykovými znalosťami počas Týždňa jazykov propagovať našu školu pred žiakmi základných škôl. Aj keď nesmelo, ale predsa sme spoločnými silami rozbehli vysielanie študentského školského rozhlasu. Uskutočnili sme prvýkrát Folklórny deň a Retro diskotéku. O Vašej ľudskej vyspelosti svedčí určite aj pásmo Holokaust. Som rád, že na návrh sekcie telesnej výchovy prvýkrát pristupujeme k odovzdávaniu ocenenia nie len za športové výkony ale aj za vzťah k športu, ktorí ste všetci potvrdili svojím športovaním na konci roka počas Olympijského dňa.

Okrem týchto výrazných pozitív, sme zaznamenali aj určité negatíva. Výrazne narástol počet neospravedlnených hodín a tým následne aj výchovných opatrení a znížených známok zo správania. Klesla Vaša aktivita a úspechy pri vedomostných súťažiach. Bolo by dobré, keby ste svoju profesijnú aktivitu prejavovali aj v týchto oblastiach študentského života.

A teraz mi dovoľte niekoľkými faktami zhodnotiť končiaci sa školský rok.

V tomto školskom roku navštevovalo naše gymnázium 254 študentov, z toho 4 – ročnú formu štúdia 155 a 8 – ročnú formu štúdia 99 študentov. Z nich s čistými jednotkami skončilo 38 (31)študentov, s vyznamenaním 123(118) študentov, PVD 79 (90), len P 51 (59) študentov. Jeden študent bohužiaľ neprospel zo 4 predmetov. Priemerný prospech školy je 1,64 ( 1,59). Najlepší priemer v 4 G dosiahla po 3krát za sebou 4. A trieda – 1,54, najhorší 3.B – 1,98 - je to súčasne aj najhorší priemer na škole. V 8 G mala najlepší priemer prima – 1,28, je to súčasne aj najlepší priemer na škole. Najhorší priemer dosiahla kvinta 1,71.

Som veľmi rád, že výsledky našich maturantov sú v rámci Slovenska na nadpriemernej úrovni. V externej časti sme prekročili svojimi výsledkami z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka celoslovenský priemer. Slovenský jazyk – celoslovenský priemer 58% náš 72 %-to si zaslúži potlesk. Matematika – celoslovenský priemer 46%, náš 49 % a anglický jazyk – celoslovenský priemer 68%, náš 70%. Celkový priemer ÚFIČ MS v tomto roku bol 1,51.

Verím, že tieto pekné výsledky zaviažu terajších tretiakov a septimánov k zodpovednému prístupu k štúdiu v nasledujúcom školskom roku.

Oblasť, v ktorej by sme mohli dosahovať lepšie výsledky je dochádzka do školy. Priemer ospravedlnených vymeškaných hodín na jedného žiaka je 57 (51) hodín. Priemer neospravedlnených hodín na žiaka je 0,54 (0,20) hodiny, čo je zhoršenie. Najhoršia dochádzka žiakov bola opäť v 2 B triede, 78 hod/žiaka, najlepšia v 4.A 41 hod na 1 žiaka. Čo sa týka výchovných opatrení, museli sme pristúpiť k udeleniu 7 pokarhaní riaditeľom školy a k 3 zníženým známkam zo správania na 2 stupeň. A určite sme pri hodnotení správania niektorých z Vás mohli byť prísnejší. Preto verím, že to oceníte a v budúcnosti sa už podobné prehrešky z Vašej strany nebudú opakovať.

Dnes ale určite oceníme tých najlepších, tých, ktorí vzorne reprezentujú seba, školu, mesto, kraj. V spolupráci s Radou rodičov pri Gymnáziu AHŠ vo VK oceníme žiakov, ktorých ste si vy vybrali za osobnosť Vašej triedy, ako aj najlepšieho športovca školy. Vaši triedny učitelia udelili celkovo 62 pochvál, ja odovzdám 22 pochvál Riaditeľa školy a 2 Ďakovné listy RŚ. V spolupráci so Spoločnosťou A.H. Škultétyho odovzdáme 4 Pamätné listy. V mene primátora mesta Ing. Dalibora Surkoša mám česť odovzdať tradične najvyššie ocenenia spojené s peknou finančnou odmenou, spoločne do výšky 1 000 eur. Všetky tieto ocenenia sú odmenou za úsilie, ktoré ste vynaložili vo vedomostných alebo športových súťažiach

Na záver mi dovoľte ešte raz zablahoželať všetkým oceneným študentom k dosiahnutým úspechom.

Fotogaléria