CLIL – učenie predmetov cez jazyky

JJednou z prioritných požiadaviek pri uplatnení sa jedinca v dnešnej spoločnosti je znalosť cudzích jazykov. Aktívne ovládanie cudzieho jazyka prispieva k formovaniu osobnosti moderného občana, podporuje mobilitu v európskom vzdelávacom priestore a zvyšuje šance jednotlivca na trhu práce.
V záujme kvalitnej prípravy žiakov na budúce štúdium a povolanie je nevyhnutné venovať pozornosť čo najefektívnejšiemu vyučovaniu jazykov v školách, čo si vyžaduje hľadanie nových foriem a metód.

Takouto metódou je aj metóda CLIL - Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (Content and Language Integrated Learning – CLIL), ktorá sa vo svete objavila v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Jej podstatou je integrovanie vyučovania cudzieho jazyka do vyučovania predmetu. Na rozdiel od hodiny cudzieho jazyka, kde sa žiaci prednostne zameriavajú na dosahovanie jazykových kompetencií, na hodinách CLIL je podstatné získanie vedomostí z predmetu (biológia, výchova umením, dejepis...), rozvoj vedomostí a spôsobilostí z cudzieho jazyka je pridanou hodnotou.

Učitelia na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa tiež snažia vniesť zaujímavé a menej tradičné metódy do vyučovania svojich predmetov.

Na hodinách hudobnej výchovy PaedDr. Lucia Nováková použila metódu CLIL s cieľom priblížiť študentom základné pojmy z oblasti hudby v nemeckom jazyku.
V triede PRIMA to bolo oboznámenie sa s najznámejšími skupinami, ktoré pochádzajú z nemecky hovoriacich krajín a získali svetový úspech.
V SEKUNDE išli žiaci trošku do detailov. Priblížili si základné pojmy z hudobného romantizmu a predstavili si najznámejších hudobných skladateľov tohto obdobia.

Fotogaléria

V SEKUNDE sa na dejepise žiaci pod vedením PaedDr. Dagmar Pastorkovej venovali mestu Bratislava v období, keď bola hlavným a korunovačným mestom Uhorska. Žiaci sa zoznámili s hlavnými pojmami danej témy v nemeckom jazyku.

Fotogaléria