#MYSMENATO

Dňa 21. februára 2019 sme mali tú česť privítať v našom gymnáziu vojenských hodnostárov a pracovníkov Styčného integračného tímu na Slovensku (NFIU), ktorý funguje pod záštitou Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Páni nás oboznámili s pestrou škálou informácií o NATO, NFIU – o vzniku, cieľoch, programe, spôsobe spolupráce so štátnymi organizáciami, benefitoch ich existencie a predovšetkým z toho vychádzajúceho zaručenia bezpečnosti občanov a zvýšením transparentnosti SR na svetovej úrovni v medzinárodnej spolupráci.

Vo štvrtok ráno sa spoločenská miestnosť školy rýchlo naplnila študentmi, plných očakávaní a chtivosti po nových znalostiach. Jedinečnej besedy sa zúčastnili žiaci septimy a III. A triedy. Úvodné slovo mal nemecký profesionálny vojak pán G. Klemm, ktorý slúži v jednotkách NATO v rámci Nemecka. Stručne nás oboznámil so svojou dvadsaťdeväťročnou kariérou. Pán Klemm býva neďaleko mesta Hannover, má štyridsaťosem rokov a v súčasnosti sa môže pochváliť už šiestimi úspešnými operáciami, ktorým priamo velil ako „tím líder“.

Ďalej nám priblížil fakty o histórii a fungovaní NATO. Aliancia vznikla podpisom Washingtonskej zmluvy už v roku 1949 ako reakcia vyspelých demokratických štátov na napätú situáciu v Európe po druhej svetovej vojne. NATO malo byť pôvodne prostriedkom militarizovanej obrany – na čo v roku 1955 bleskovo reagoval východný blok vytvorením Sovietmi iniciovanej Varšavskej zmluvy. Desaťročiami sa aliancia formovala, a to prostredníctvom rôznych legislatívnych zmien, ďalej prešla obdobiami ako studená vojna, krízami rôzneho rázu a čelila početnej kritike. Dnes jej cieľom je bezpečnosť a branná spolupráca dvadsiatich deviatich členských štátov. Kolektívna obrana je kľúčová nielen pre zásahy v už prebiehajúcich konfliktoch, ale aj ako efektívna prevencia voči ich možnému vzniku. Pán Klemm povedal, že z toho vychádza primárne zameranie NATO, a to politické.

Dozvedeli sme sa, že NATO organizuje dôležité summity a stretnutia lídrov členských krajín. Pán Klemm spomenul napr. Waleský summit z roku 2014, ktorý zakotvil v konštitúcii aliancie tzv. RAP – Readiness action plan, čo prináša v stave núdze bleskovú pripravenosť jej členov. Znamená rýchlu reakciu a chytrú koncentráciu jednotiek v mieste konfliktu alebo zásah podľa potrieb kvantity civilného obyvateľstva. Medzi inými nám povedal, prečo vznikol NFIU. Čo je v pôsobnosti tejto organizácie, kedy, za akých podmienok sa môžeme obrátiť na linku pomoci NFIU. Povedal, že Slovensko je tiež súčasťou RAP. V súčasnosti to znamená, že profesionálni vojaci Ozbrojených síl SR sa zúčastňujú misií v Litve.
Okrem mnohých hodnotných informácií sme boli obohatení aj o hodinu anglického jazyka, pretože pán Klemm svoju prednášku uskutočnil práve v angličtine. Aj vďaka tomu boli pre nás jeho slová zaujímavé a živé.

Následne reč prevzal pán plukovník J. Zekucia, dnes plk. v zálohe. Pán Zekucia slúžil dlhé roky pre Ozbrojené sily SR, no po dovŕšení penzijného veku sa rozhodol pracovať pre nezávislú organizáciu – STRATPOL. Jej úlohou je udržanie bezpečnosti v Európe, ďalej skúmanie transatlantických vzťahov, globálnych problematík a podpora spolupráce susediacich krajín v Európe. Pán Zekucia sa pravidelne zúčastňuje prednášok o NATO a medzinárodnej bezpečnosti. Iniciuje aktivity a besedy s mládežou v danej tematike. Nebolo to inak ani u nás. Formou prezentácie nás nepriamo vyskúšal zo znalostí o bezpečnostných jednotkách na Slovensku s implementáciou vo svetovom meradle...
Preto prikladáme niekoľko faktov.

Vedeli ste, že...

Na záver sme sa spoločne odfotili a rozišli s obohatením o množstvo nových vedomostí. Pánom z NFIU, NATO a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí patrí srdečná vďaka za ich drahocenný čas, strávený s nami pri prednáške a spoločných kvízových aktivitách. Takisto patrí vďaka vedeniu školy za sprostredkovanie vzácnej návštevy a jedinečného stretnutia s hodnostármi našej národnej i medzinárodnej bezpečnosti.

Autor textu: Armand Majer - III. A, Fotodokumentácia: B. Modrovičová - III. A

Fotogaléria