PREČO ÍSŤ ŠTUDOVAŤ NA GYMNÁZIUM?

Túto otázku počujeme v poslednej dobe dosť často. Odpoveď je jednoduchá. Gymnáziá sú školy s dlhoročnou tradíciou, ktoré ponúkajú mladým ľuďom dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, ako i odborné vedomosti a kompetencie vo voliteľných predmetoch, ktoré slúžia na posilnenie ich profesionálnej orientácie. Zároveň efektívne pripravujú svojich študentov na vysokoškolské štúdium a kvalifikovanú prácu.

Oplatí sa na Slovensku investovať do vzdelania?
Všetky štatistiky týkajúce sa platu hovoria o tom, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia zarábajú viac ako ľudia s maturitou. Aj podľa prieskumu platov Merces.sk vo všeobecnosti platí, že zamestnanci s vysokou školou zarábajú o 47% viac ako tí, ktorí majú strednú školu s maturitou.

Najvyšší základný plat majú podľa prieskumu platov Merces.sk vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci vo veku 32 rokov (1.179 eur). Ich stredoškolsky vzdelaní rovesníci s maturitou zarábajú 736 eur, čo je o 38% menej. Najväčší rozdiel medzi platom zamestnanca s vysokou školou a tým s maturitou je vo veku 37 až 39 rokov. V tomto veku majú pracovníci s vysokou školou o 63% vyšší plat ako ich rovesníci so strednou školou. Nie náhodou ide o ročníky, ktoré ako prvé po revolúcii v roku 1989 začali vo väčšom študovať cudzie jazyky, mali možnosť cestovať na stáže a podstatne sa rozšírili ich počítačové zručnosti. Ide o pracovníkov, ktorí majú za sebou pracovné skúsenosti spojené s osvojením najvýznamnejších pracovných zručností, čo zvyšuje ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Kým sa vysokoškolák vzdelával, stredoškolsky vzdelaný zamestnanec si za tých päť rokov zarobil v priemere už 33.420 eur v hrubom. Za aký čas sa vysokoškolsky vzdelanému zamestnancovi vrátia tieto „stratené“ peniaze? Ak predpokladáme, že náklady na život sú pre vysokoškoláka a stredoškoláka rovnaké a to isté platí aj pre tempo rastu či poklesu ich mzdy, potrvá to presne 9 rokov a 7,5 mesiaca. Výplata za každý ďalší mesiac predstavuje „čistý zisk“ za investovaný čas do vzdelania. Dokonca, ak by aj bolo vysokoškolské vzdelanie spoplatnené, povedzme tisíc eurami na rok štúdia, táto doba by sa predĺžila len o necelý rok na 10 rokov a 7 mesiacov. (Zdroj: http://www.profesia.sk/cms/newsletter/december-2009/oplati-sa-studovat/42311)
Z uvedeného vyplýva, že študovať sa oplatí. A práve gymnáziá pripravujú svojich študentov tak, aby uspeli na akejkoľvek vysokej škole.
Dokážu sa absolventi gymnázia uplatniť v praxi lepšie než absolventi iných stredných škôl?
Ústav informácií a prognóz školstva uverejnil štatistickú analýzu uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce v  sezóne 2011/2012. Najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných absolventov stredných škôl tvorili absolventi študijných odborov (ŠO). Ich počet sa pohyboval od 6.362 do 11.014. Potom nasledovali absolventi študijných odborov s rozšíreným praktickým vyučovaním (ŠOsRPV) – 4.244 až 8.859 a absolventi učebných odborov (UO) – 3.010 až 5.833. Najmenej evidovaných bolo gymnazistov – 1.794 až 2.965. (Zdroj: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/uplatnenie_a12_.pdf)
Uvedené údaje ukazujú, že absolventi gymnázií tvoria najmenej početnú skupinu nezamestnaných absolventov stredných škôl.

Prečo ísť študovať na Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši?
Ako jediná škola tohto typu v okrese poskytuje mladým ľuďom kvalitné všeobecné vzdelanie a pripravuje ich na štúdium na rôznych typoch vysokých škôl. Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu je podporovať rozvoj všestrannej osobnosti žiaka, motiváciu k celoživotnému učeniu sa, výchovu k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov. Prioritou gymnázia je spokojný žiak, ktorému vzdelávací program ponúkne individuálny prístup a riešenie podľa okamžitej situácie v jednotlivých ročníkoch. Učebný plán vychádza z predpokladu, že posledný rok štúdia je venovaný špecializačnej príprave a rozšírenej ponuke seminárov, ktorá umožní vyprofilovanie žiaka a jeho kvalitnú prípravu na štúdium na konkrétnej vysokej škole. O úrovni gymnázia v našom meste hovorí aj prieskum agentúry Ineko v rámci gymnázií v našom kraji.
(Zdroj: http://www.gahsvk.edu.sk/info/skvp-09-10.pdf)
Výsledky agentúry hovoria, že Gymnázium A. H. Škultétyho dosahuje výborné výsledky v rámci Banskobystrického kraja.

Úroveň školy spoluvytvárajú učitelia i študenti.
Na gymnáziu pracujú kvalifikovaní pedagógovia, ktorí si neustále prehlbujú a rozširujú svoje odborné vedomosti.
Preferujú demokratický prístup k žiakom – prijímajú a uznávajú ich názory, umožňujú im spoluúčasť na formovaní všetkých stránok vyučovacieho procesu. Snažia sa v škole vytvoriť priateľskú atmosféru, zaujímajú sa o problémy svojich žiakov a sú ochotní im pomôcť.
Organizujú odborné exkurzie, návštevy divadelných predstavení, rôzne športové a kultúrne podujatia. Svojim študentom sa venujú aj mimo vyučovacích hodín – vedú záujmové krúžky, pripravujú ich na súťaže, v prípade potreby ich doučujú.
Učitelia cudzích jazykov pôsobia aj na Jazykovej škole pri Gymnáziu A. H. Škultétyho a prostredníctvom kurzov rozvíjajú cudzojazyčnú gramotnosť študentov, ktorá je nevyhnutná pre plnohodnotný život a prácu v 21. storočí.
Gymnázium nezabúda ani na počítačovú a informačnú gramotnosť. Študenti môžu navštevovať krúžok sieťových technológií CISCO.

Študenti sa aktívne zapájajú do diania na gymnáziu.
Z iniciatívy Študentskej rady sa každoročne koná v priestoroch školy študentský ples, diskotéky, spoločenské akcie pri príležitosti významných sviatkov, ako je napr. Deň študentstva, imatrikulácie, medzitriedne turnaje a pod.
Študenti Gymnázia A. H. Škultétyho sa zúčastňujú na rôznych olympiádach a súťažiach. V minulom školskom roku dosiahli tieto úspechy:
3. miesto v celoslovenskej súťaži English Essay Competition a v súťaži „Kráľove Šahy“,
4. miesto v celoslovenskom kole Európskej matematickej olympiády PANGEA,
5. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v španielskom jazyku,
6. miesto v celoslovenskom kole Korešpondenčného seminára z chémie,
1. a 3. miesto na krajskom kole Fyzikálnej olympiády,
1. miesto v krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka,
2. miesto v krajskom kole Olympiády z anglického jazyka, Olympiády z francúzskeho jazyka a v súťaži „Mladý Európan“,
3. miesto v krajskom kole Olympiády z francúzskeho jazyka, Biologickej olympiády a Chemickej olympiády.

Ak máte doma deviataka, porozmýšľajte, či nie je Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši preňho tou správnou voľbou. Možno práve toto rozhodnutie zvýši jeho šance na úspešné začlenenie sa do spoločnosti v dospelosti.