3. ročník Študentskej vedeckej konferencie

22. marca sa v našom gymnáziu uskutočnil už tretí ročník úspešnej žiackej bádateľskej súťaže – Študentská vedecká konferencia. Zúčastnilo sa jej šesť súťažných družstiev s rozpracovanými odbornými problémami z rozličných oblastí vedy a techniky. Žiaci opäť predstavili výsledky svojho dlhodobého a svedomitého výskumu. Finančne boli odmenené družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Prvé miesto si odnieslo 200 €, druhé 150 € a tretie 100 €.

Informácie o nadchádzajúcej vedeckej konferencii dostali žiaci už na jeseň. Mali možnosť vybrať si problémové úlohy z rôznych oblastí, ktoré im vyučujúci ponúkli na vypracovanie. Tematické okruhy sa týkali predmetov: biológia, chémia, fyzika, informatika, matematika, technika ap. Po starostlivo premyslenom výbere témy nasledovala tvrdá robota. Konzultácie a mnohé pohovory s vyučujúcimi sa stali súčasťou každého týždňa mladých vedcov a aj ich profesorov. Dlhé poobedia, počas ktorých sa venovali práci v školských laboratóriách i doma. Čím viac sa blížil veľký deň, tým pracoval adrenalín intenzívnejšie u každého jedného výskumníka. Ba môžeme povedať, že pri posledných prípravách lietali aj iskry.

22. marca nadišiel deň D. Múdrym hlavám prialo aj príjemné jarné počasie. Lúče slniečka nakúkali do našej spoločenskej miestnosti. Zvonka bolo počuť spev jarných hlásateľov. Krátko pred ôsmou hodinou ráno prileteli aj vedátori, aby predstavili plody svojej práce. Prvé slová odzneli z úst Z. Hulecovej zo septimy, ktorá sa ujala úlohy moderátorky Študentskej vedeckej konferencie. Potom sa nám prihovoril riaditeľ nášho gymnázia Mgr. J. Horváth, ktorý prial všetkým bádateľom veľa šťastia.

Porota pracovala na hodnotení prác v zložení – Mgr. J. Horváth, Mgr. Ľ. Haško a Ing. M. Koštial – bez ktorých by sa naša vedecká konferencia nebola uskutočnila. Ako prvý vystúpil na pódium tím s názvom VRTUĽKY2. Žiaci II. A triedy S. Melišíková, M. Beleš a M. Hronček (výskum pod vedením pani profesorky Horváthovej) skúmali a skúšali zostrojenie prúdového motora. Predstavili nám vývoj tohto fyzikálneho objavu a objasnili princíp jeho fungovania. Porozprávali aj rôzne zaujímavosti z praxe, ktoré zistili pri zostavovaní vlastného modelu.

Nasledovala trojica šikovných prvákov P. Riša, P. Krahulec a S. Cudzišová (výskum pod vedením pani profesorky Meliškovej), ktorí tvorili skupinu ECO AR. Rozpracovali tému ekologického kúrenia. Porovnali výhody a nevýhody vykurovania prostredníctvom peletových kotlov a solárnych panelov. Priblížili náklady na prevádzku oboch metód a taktiež relatívnu návratnosť.
Ako tretí sa na pódiu objavili žiaci P. Riša, D. Šúňava a L. Pivka (výskum pod vedením pán profesora Meliška). Družstvo UNTITLED dal svojmu projektu názov SMARTHOUM. Vyvinuli účinný automatizujúci systém pre ovládanie spotrebičov v bežnej domácnosti. Jeho riadenie vyriešili pomocou smartfónu, ktorý je dnes najlepším priateľom človeka. Uviedli rôzne výhody svojho prototypu – od šetrenia elektrickej energie, až po ľudskú lenivosť.

Tím EKONÓM v zložení N. Zúbek, M. Petrovič, G. Barcíková a A. Ďurová (výskum pod vedením pán profesora Antolova) sa venoval otázke finančnej gramotnosti. V rámci svojho výskumu si pripravili test pre druhákov osemročného gymnázia a otázky, týkajúce sa sveta peňazí pre starších žiakov. Z ich prieskumu vyplynuli závery, že úroveň vedomostí z finančnej gramotnosti je pomerne nízka. Uviedli, ako by v danej problematike postupovali ďalej a ako by zvýšili objem vedomostí o rozumnom používaní peňazí.
Na stupienku ich vymenila skupina štyroch slečien, a to K. Rácová, B. Kováčová, V. Plavcová a S. Nováková (výskum pod vedením pani profesorky Kortišovej), ktoré sa súhrnne pomenovali ako LABORANTKY. Svoju prácu zamerali na biológiu, konkrétne na genetiku. Navštívili laboratóriá BIOMED-u v Martine, v ktorých svoj výskum zrealizovali. V plášťoch modifikovali bunky tak, aby boli rezistentné voči antibiotikám.

Posledným súťažným tímom bol EKO PAPIER, ktorý tvorili žiaci T. Koštialová, S. Celleng a S. Chobodová. Porozprávali nám o vzniku papiera ako takého. Zaoberali sa jeho recykláciou, čo úspešne zvládli. Zo staronového papiera si vyrobili pohľadnice, blahoželania, zošity a mnohé iné produkty.

Nasledovala obhajoba posterov. Tento čas bol vyčlenený na individuálne rozhovory s porotcami a publikom. Po ňom nasledoval úspešný, no nesúťažný tím, ktorý v roku 2018 vyhral konferenciu o finančnej gramotnosti vo Zvolene. Žiaci M. Petrovič. N. Zúbek, G. Barcíková a A. Ďurová pracovali pod vedením triedneho profesora pána Antolova. Danú tému spracovali veľmi zábavnou a príjemnou formou – v podobe rozprávky O troch grošoch.

Po skončení prezentácií jednotlivých družstiev nastal čas napätia. Porota sa pobrala vyhodnotiť práce mladých vedcov. Hodinky tik-tak, tik-tak, tik-tak... Zrodil sa výsledok. Všetci sa usadili a zvedavo čakali, aké poradie určila porota. Špeciálnu cenu – cenu publika – získal tím VRTUĽKY2. Tretie miesto, už určené porotou, získali žiaci tímu UNTITLED, na druhom mieste sa umiestnil ECO AR a na prestížnom prvom mieste EKO PAPIER. Tvrdá drina a znamenitá snaha priniesli výsledky všetkým tímom, výherným i nevýherným. Konferenciu ukončil pán riaditeľ nášho gymnázia poďakovaním všetkým zúčastneným a prianím mnohých úspechov aj do budúcnosti.

Výhercom ešte raz blahoželáme a ostatným prajeme pevné pracovné nasadanie pokračovať ďalej v tejto krásnej činnosti. Ďakujeme sponzorom konferencie, vedeniu našej školy a aj konzultantom jednotlivých tém za sprostredkovanie a prípravu ďalšieho úspešného ročníka Študentskej vedeckej konferencie.

Armand Majer - III. A

Fotogaléria